کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍وی‍ب‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ -- ک‍ف‍راژب‍ن‍دی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌
س‍ازه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اپ‌ ۲۰۰۰( - ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍ت‍ن‌
خ‍اک‌ --م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
پ‍ی‌س‍ازی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
اک‍ب‍رن‍ژاد، ف‍ره‍اد،۱۳۵۴-
ه‍رد، م‍ری‌ ک‍روم‍ب‍ول‍ت‍ز
ب‍ول‍ز، ج‍وزف‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷ - م‌
اطی‍اب‍ی‌، اردش‍ی‍ر،۱۳۳۹-
ب‍ری‌، راب‍ی‍ن‌ ل‍وی‍ی‍س‌
ک‍اس‍م‍ت‍ک‍ا، اس‍ت‍ی‍ون‌
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵-
ول‍ی‌پ‍ور، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۵۴ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌، ج‍وی‍ب‍ار
ج‍وی‍ب‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قالب بندی بتن ICA: طراحی و اجرا
هرد، مری کرومبولتز ؛  نشر جویبار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۲/۴۴‬,‭‍ه۴‌ق۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی پی
بولز، جوزف ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌ب۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان سازی
بری ، رابین لوییس ؛  [بی جا] نشر جویبار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۶‬,‭‌ب۴‌س۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسایل استاتیک
اکبرنژاد، فرهاد،۱۳۵۴- ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ب۹د۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل < =0002SBATE ایتبز۲۰۰۰>
تهران جویبار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ش۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
تهران نشر جویبار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ر۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسایل تحلیل سازه ها
ولی پور، حمیدرضا،۱۳۵۴ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭و۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مسائل مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک ( بر اساس IS (
اطیابی ، اردشیر،۱۳۳۹- ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی - دینامیک
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران جویبار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴‌م۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی : استاتیک
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران صفار، اشراقی ، جویبار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و کنترل < مخلوط های = مخلوطهای >بتن
کاسمتکا، استیون ؛  تهران جویبار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ک۵ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک