کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍وان‍ی‌، ک‍اوه‌، ۱۳۵۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
 
پدیدآور:
ج‍وان‍ی‌، ک‍اوه‌، ۱۳۵۶-
ج‍وان‍ی‌، ک‍اوه‌،۱۳۵۶-
 
ناشر:
ارک‍ان‌ دان‍ش‌، م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مهندسی صنایع :چکیده ای از پنج درس تخصصی مهندسی صنایع همراه با حل تشریحی یازده دوره آزمون کارشناسی ارشد
جوانی ، کاوه ،۱۳۵۶- ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۸۱-۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵/۵‬,‭‌ج۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مهندسی صنایع :چکیده ای از پنج درس تخصصی مهندسی صنایع همراه با حل تشریحی هجده دوره آزمون کارشناسی ارشد
جوانی ، کاوه ، ۱۳۵۶- ؛  اصفهان ارکان دانش ، موسسه علمی دانش پژوهان برین ، انتشارات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵/۵‬,‭‌ج۹‌ک۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک