کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍ان‌ ن‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ا(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زار آرش‍ی‌ ک‍د
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
ن‍ی‍م‍ه‌ه‍ادی‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍خ‍ت‌اف‍زار --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ور م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍ای‍ا( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
ب‍ت‍ن‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(م‍ت‍وس‍طه‌)
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
طراح‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
وب‌ --س‍ای‍ت‍ه‍ا --طراح‍ی‌
س‍خ‍ت‌اف‍زار -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍ن‍ل‌، ن‍د
م‍ح‍م‍ودی‌،ک‍ورش‌،۱۳۴۸-
ت‍رک‌ن‍ی‍ک‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۲-
س‍روری‌، س‍ال‍وم‍ه‌
ج‍ب‍اری‍ه‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۴۷ -گ‍رداورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ص‍ف‍ائ‍ی‌، ف‍رش‍اد،۱۳۵۱-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۴۷-
اس‍ت‍ری‍ت‍م‍ن‌، ب‍ن‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍اق‍رال‍م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رم‍ح‍س‍ن‌،۱۳۴۶-
وس‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ف‍ردری‍ک‌، ۱۹۱۶-
ش‍ای‍ن‌، ادگ‍ار
ن‍اص‍ح‌، م‍ح‍م‍د
دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۵۲-
ف‍وک‌، م‍ای‍ک‍ل‌
رن‍ج‍ب‍ر، داود
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا۱۳۴۷-
<ت‍رک‌ ن‍ی‍ک‌= ت‍رک‌ن‍ی‍ک‌>، م‍ج‍ی‍د
ل‍ی‍ب‍رت‍ی‌،< ج‍س‌= ج‍س‍ی‌>
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ج‍ه‍ان‌ ن‍و-ات‍ح‍اد
ج‍ه‍ان‌ ن‍و: ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد: ادب‍س‍ت‍ان‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و:ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
ج‍ه‍ان‌ ن‍و،ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
ات‍ح‍اد : ج‍ه‍ان‌ ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی ۲
وستون ، جان فردریک ، ۱۹۱۶- ؛  تهران جهان نو: نشر اتحاد: ادبستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭و۵‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمون های مدیریت مالی کارشناسی ارشد کلیه رشته های مدیریت
شریعت پناهی ، مجید، ۱۳۳۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] جهان نو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ LMTH اچ تی ام ال ]و[ LMTH cimanyDداینامیک اچ تی ام ال ]
تهران جهان نو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نرم افزار، سخت افزار و ارتباطات
رنجبر، داود ؛  [تهران ] جهان نو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭ر۸۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قطعات الکترونیکی حالت جامد
استریتمن ، بن ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ق۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع < سخت افزار= سخت افزار>
<ترک نیک = ترک نیک >، مجید ؛  [تهران ] جهان نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵‬,‭‌ت۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تمرینهای مهارتی سخت افزار
ترک نیک ، مجید، ۱۳۵۲- ؛  تهران جهان نو،نشر اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ت۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ۴x۱)1 ni 4( ...
جباریه ، علیرضا،۱۳۴۷- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها=esabataD
جباریه ، علیرضا۱۳۴۷- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲‬,‭‌پ۲‌ج۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساختارهای فایل :مطابق با سرفصل درس های ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱ و۲
فوک ، مایکل ؛  تهران جهان نو:نشر اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی [ C سی egaugnaL C ]
باقرالموسوی ، میرمحسن ،۱۳۴۶- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها( ۱ )و( ۲serutcurtS ataD ...)
جباریه ،علیرضا،۱۳۴۷ -گرداورنده و مترجم ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ج۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ایجاد صفحات وب در ۲۴ ساعت = segap bew etaerc ot flesruoy hcaeT>:< در ۲۴ کلاس درس یک ساعته طراحی صفحات وب را بیاموزید
اسنل ، ند ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی بانضمام مسائل حل شده هر بخش
صفائی ، فرشاد،۱۳۵۱- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ص۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی بتون و ساختمان های بتونی ویژه :دانش آموزان شاخه کاردانش ،کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای ،داوطلبان ...
محمودی ،کورش ،۱۳۴۸- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و ترسیم نقشه های ساختمانی با<= 8 dactihcrA آرشی کد۸>
درویشی ، غلامرضا،۱۳۵۲- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۲۸‬,‭د۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی در گذر زمان ( طراحی صنعتی ، معماری ، هنری )...
سروری ، سالومه ؛  تهران جهان نو-اتحاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۰‬,‭‌س۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<تکنیک های = تکنیکهای >پیشرفته در< = AYAMمایا>
ناصح ، محمد ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ن۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >سازمانی
شاین ، ادگار ؛  تهران اتحاد : جهان نو   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ش۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز++< = Cسی پلاس پلاس >در ۲۱ روز
لیبرتی ،< جس = جسی > ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ل۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2