کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍ان‌ ن‍و:ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ا(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
س‍خ‍ت‌اف‍زار -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
وس‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ف‍ردری‍ک‌، ۱۹۱۶-
ف‍وک‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ت‍رک‌ن‍ی‍ک‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و:ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
ج‍ه‍ان‌ ن‍و،ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
ج‍ه‍ان‌ ن‍و: ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد: ادب‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی ۲
وستون ، جان فردریک ، ۱۹۱۶- ؛  تهران جهان نو: نشر اتحاد: ادبستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭و۵‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تمرینهای مهارتی سخت افزار
ترک نیک ، مجید، ۱۳۵۲- ؛  تهران جهان نو،نشر اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ت۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختارهای فایل :مطابق با سرفصل درس های ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱ و۲
فوک ، مایکل ؛  تهران جهان نو:نشر اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک