کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- اص‍لاح‌
پ‍وس‍ت‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- درم‍ان‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد،۱۳۳۶-
ک‍الاوی‌، م‍ی‍چ‍ل‌ ب‍رت‌، ۱۹۶۰-
ب‍ل‍وم‍ف‍ی‍ل‍د، م‍ال‍ی‌، ۱۹۴۴-
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ن‍ق‍دی‍ان‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۳۸-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیمایهای پوست
نقدیانی ، جواد، ۱۳۳۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۱۱۰‬,‭‌ن۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح نباتات در کشاورزی پایدار
کالاوی ، میچل برت ، ۱۹۶۰- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی . واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول سخت افزار و تعمیر کامپیوترهای [ CP پی سی ]از[ 4004 ۴۰۰۴ ]تا پنتیوم
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی : واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با کوییک بیسیک
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی ( شیمی و موجود زنده )
بلومفیلد، مالی ، ۱۹۴۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۳‬,‭‌ب۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول سخت افزار،مونتاژ و تعمیر کامپیوترهای شخصی از TX تا پنتیوم (II شامل استانداردهای فنی و حرفه ای و شاخه کاردانش در سخت افزار
شهریاری ، شیرزاد،۱۳۳۶- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی : واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک