کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌.واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار س‍ال‍ی‍دورک‍س‌
ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ --ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
داده‌ک‍اوی‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌ در ان‍رژی‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
گ‍وگ‍ل‌
س‍ی‍الات‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
آب‍راه‍ه‌ ه‍ا
س‍د و س‍دس‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ازن‍دران‌
س‍ازه‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ص‍ورت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌.س‍روص‍دا.ع‍ای‍ق‌ س‍ازی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
<طاه‍ری‌ ن‍ژاد= طاه‍ری‌ن‍ژاد>، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۶-
ل‍طف‌ زم‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۳-
<طاه‍ون‍ی‌= طاح‍ون‍ی‌>، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
ک‍اظم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۵۵-
ف‍رم‍ن‍ش‌، م‍ون‍س‌ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲-
س‍ل‍م‍ان‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ص‍ال‍ح‌ آب‍ادی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
رس‍ت‍م‍ی‌ ق‍راگ‍زل‍و، ب‍اب‍ک‌
زه‍را ق‍ی‍اب‍ک‍ل‍و
ن‍ع‍م‍ت‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۳-
ش‍ه‍راب‍ی‌، ج‍م‍ال‌، ۱۳۴۵-
ق‍ی‍اب‍ک‍ل‍و، زه‍را، ۱۳۴۴-
ج‍ب‍ل‍ی‌ ف‍رد، س‍ع‍ی‍د
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ س‍ه‌ده‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۵۸-
ح‍ج‍ازی‌، ف‍رزاد،۱۳۵۶-
<ع‍ادل‌ زاده‌= ع‍ادل‌زاده‌>، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۵۳-
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۸-
پ‍اپ‍ازوگ‍ل‍و، ال‍ی‍زاب‍ت‌ اس‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌،واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌.واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری و< سیستم های = سیستم های >باربر< سازه ای = سازه ای >
<طاهونی = طاحونی >، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭ط۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جامع به زبان < =Cسی >
فرمنش ، مونس علی ، ۱۳۱۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام = ]skroW diloS سالید ورکس ]به همراه مرجع کامل دستورها، قویترین نرم افزار طراحی ، مدلسازی و نقشه کشی
سلمانیان ، محمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌س۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مهندسی عمران ؛ قابل استفاده برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد...
رستمی قراگزلو، بابک ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۵ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بهسازی لرزه ای سازه ها با استفاده از سیستم های هوشمند
حجازی ، فرزاد،۱۳۵۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ح۳‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد گوگل و کتابخانه دیجیتال در مهندسی صنایع
کاظمی ، ابوالفضل ، ۱۳۵۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ک۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل توابع اکسل
سلیمانی سه دهی ، مجتبی ، ۱۳۵۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌س۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی آزمون کارشناسی ارشد :استاتیک شامل تکنیک برنامه ریزی ، خلاصه و چکیده مباحث ...
لطف زمان ، محسن ، ۱۳۵۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ل۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حفاری و تحکیم < تونل های = تونلهای >انحراف و سرریز سد هراز
<طاهری نژاد= طاهری نژاد>، حمیدرضا، ۱۳۵۶- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۸۹۵۹۶۹،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۸۰۵‬,‭ط۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک ساختمان ۴( سرمایش غیر فعال )
قیابکلو، زهرا، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۸۹۵۹۶۹،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۸۷‬,‭‌ق۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<= PX swodniWویندوز ایکس پی >مبانی رایانه و کاربرد آن ( در رشته های مختلف )
<عادل زاده = عادل زاده >، یعقوب ، ۱۳۵۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ع۲و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<داده کاوی = داده کاوی >
شهرابی ، جمال ، ۱۳۴۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با رویکردLITI: LITI: 3V
نعمتیان ، حمیدرضا، ۱۳۵۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ن۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
زهرا قیابکلو ؛  تهران جهاد دانشگاهی .واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۰۰‬,‭‌ق۹‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک ساختمان ۲ ( تنظیم شرایط محیطی )
قیابکلو، زهرا، ۱۳۴۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵/۱۶۳/‌س۲،‌ق۹۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها( روش کلاسیک و ماتریس )
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا، ۱۳۱۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سیالات کاربردی :شامل خلاصه مباحث ، بیش از ۱۱۰ مسئله نمونه به همراه حل کامل ...
جبلی فرد، سعید ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۸‬,‭‌ج۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل هیدرولیک < کانال های = کانال های >باز( همراه با خلاصه درس )
صالح آبادی ، ابراهیم ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۸۵‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زیست < نانو فناوری = نانوفناوری >
پاپازوگلو، الیزابت اس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌پ۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک