کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ن‍رم‌اف‍زار س‍ورف‍ر
ان‍س‍ان‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر طب‍ی‍ع‍ت‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ازی‌
خ‍اک‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌
س‍ی‌++
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- اص‍لاح‌
چ‍اپ‍گ‍ره‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍وس‍ت‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- درم‍ان‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ن‍ت‌ وی‍ر
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍ات‍ری‍س‍ه‍ا -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
آن‍اف‍ی‍لاک‍س‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، آرون‌
وای‍ن‍ر، ری‍چ‍ارد
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌زاده‌ م‍ش‍ه‍دی‌، م‍ج‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ص‍طف‍ی‌
طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۳-
ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍الاوی‌، م‍ی‍چ‍ل‌ ب‍رت‌، ۱۹۶۰-
لال‌، رت‍ان‌
م‍طی‍ع‍ی‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد
ف‍ک‍ور، ع‍ل‍ی‌
پ‍وس‍ت‍ل‌، س‍ان‍درا
م‍طی‍ع‍ی‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۵-
ص‍ادق‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ن‍ق‍دی‍ان‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۳۸-
درن‍ی‍ن‍گ‌، آل‍ن‌ ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د )
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د م‍ش‍ه‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
چقدر کافیست ؟ جامعه مصرفی و آینده زمین
درنینگ ، آلن تین ؛  [مشهد] جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GF‬,‭۷۵‬,‭د۴‌چ۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیمایهای پوست
نقدیانی ، جواد، ۱۳۳۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۱۱۰‬,‭‌ن۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح نباتات در کشاورزی پایدار
کالاوی ، میچل برت ، ۱۹۶۰- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی . واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریات و کاربرد مدیریت آموزشی ( مقدمات و اصول :)ویژه کلیه دانشجویان رشته های دبیری ، ... و مدیران مدارس ، معلمین ، ... و پژوهشگران و دیگر علاقمندان ...
شیرازی ، علی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۱۱‬,‭‌ش۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پایدار خاک
لال ، رتان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۰/۲‬,‭‌ل۲‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای اقتصادی ایران ( صنایع )
مطیعی لنگرودی ، حسن ، ۱۳۲۵- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌م۵‌ج۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای اقتصادی ایران
مطیعی لنگرودی ، حسن ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌م۵۸‌ج۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آخرین واحه :آب ، مایه حیات
پوستل ، ساندرا ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌پ۹آ۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنافیلاکسی آلرژی به زنبورگزیدگی ، حساسیت زدایی
معین ، مصطفی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۸۵‬,‭‌م۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه < مجموعه های = مجموعه های >فازی
طاهری ، محمود، ۱۳۴۳- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭ط۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با زبان [ = BALTAM مطلب :] همراه با کاربردهای ویژه در مهندسی برق . . .
فکور، علی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ( دانشگاه مشهد )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۸‬,‭‌ف۸آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد بانکهای اطلاعاتی به کمک [ 6.2 ,5.2 ORP XOF فاکس پرو ۲/۵ و۲/۶ :] شامل طراحی و برنامه نویسی ...
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نرم افزار[ REFRUS سورفر]
صادقی ، جلال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۸/۸‬,‭‌ص۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول عملکرد و تعمیر چاپگر
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول سخت افزار و تعمیر کامپیوترهای [ CP پی سی ]از[ 4004 ۴۰۰۴ ]تا پنتیوم
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی : واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی detneiro - tcejbO درC++
واینر، ریچارد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ( دانشگاه مشهد )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹و۲۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با کوییک بیسیک
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل [ erawteN llevoN ناول نت ویر :]در شبکه های کامپیوتری به همراه دستورات شبکه ای زبان [ NAL /orpxaF فاکس پرو /لن ]
عبدالله زاده مشهدی ، مجید، گردآورنده و مترجم ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در< =Cسی >
تننباوم ، آرون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اکسس ۹۷ در ۲۴ ساعت
مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۷۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4