کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
ن‍رم‌اف‍زار س‍ال‍ی‍دورک‍س‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ --ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍س‍اج‍ی‌ -- ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌
رآک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ -- اک‍س‍ی‍داس‍ی‍ون‌ آن‍ودی‌
س‍ازه‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ات‍وک‍د -دس‍ت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
<ک‍ل‍ه‌چ‍ی‌= ک‍ل‍ه‌ چ‍ی‌>، ک‍وروش‌،۱۳۵۱-
ف‍ل‍وی‍د، ت‍ام‍س‌
ه‍ن‍رور، اح‍م‍د
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۸-
ل‍ون‍س‍پ‍ی‍ل‌، اوک‍ت‍او
<طاه‍ون‍ی‌= طاح‍ون‍ی‌>، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
ف‍رج‌زاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ف‍رم‍ن‍ش‌، م‍ون‍س‌ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲-
س‍ل‍م‍ان‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ل‍وی‍د، ت‍وم‍اس‌
ج‍ان‍س‍ون‌، ن‍ل‍س‍ون‌
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۱۴-
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۲-
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
اف‍ش‍اری‌، گ‍ودرز،۱۳۲۵
رس‍ت‍م‍ی‌ ق‍راگ‍زل‍و، ب‍اب‍ک‌
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ح‍ج‍ازی‌، ف‍رزاد،۱۳۵۶-
اخ‍وان‌ل‍ی‍ل‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۸-
ف‍رم‍ن‍ش‌، م‍ون‍س‌ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۲-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌،واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری و< سیستم های = سیستم های >باربر< سازه ای = سازه ای >
<طاهونی = طاحونی >، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭ط۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل الگوریتم ها
فرمنش ، مونس علی ،۱۳۱۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنود ایزینگ و رنگ آلومینیوم
فرج زاده ، هوشنگ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶۹۴/۲‬,‭‌ف۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد تهویه در نساجی
افشاری ، گودرز،۱۳۲۵ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۸۸‬,‭‌ن۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل و برنامه نویسی ساختار یافته در پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ، ۱۳۱۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و راهنمای طراحی با01 dac otuA
جانسون ، نلسون ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۲‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سه بعدی به کمک کامپیوتر)D2 & D3( ngiseD dediA retupmoC
کریمی ، محمدجواد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۴ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی معادلات دیفرانسیل
هنرور، احمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‍ه۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها( >تحلیل کلاسیک به انضمام تحلیل ماتریسی )
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا، ۱۳۱۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها( >روش کلاسیک و ماتریسی )
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا،۱۳۱۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۶-۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی راکتورهای شیمیائی
لونسپیل ، اوکتاو ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۷‬,‭‌ل۹ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<زمین شناسی = زمین شناسی >ساختمانی و تکنونیک
مدنی ، حسن ،۱۳۲۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌م۴ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدارهای الکتریکی
فلوید، توماس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جامع به زبان < =Cسی >
فرمنش ، مونس علی ، ۱۳۱۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام = ]skroW diloS سالید ورکس ]به همراه مرجع کامل دستورها، قویترین نرم افزار طراحی ، مدلسازی و نقشه کشی
سلمانیان ، محمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌س۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مهندسی عمران ؛ قابل استفاده برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد...
رستمی قراگزلو، بابک ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۵ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدارهای الکتریکی
فلوید، تامس ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بهسازی لرزه ای سازه ها با استفاده از سیستم های هوشمند
حجازی ، فرزاد،۱۳۵۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ح۳‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات < طبقه بندی شده = طبقه بندی شده >آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی عمران ( سالهای ۱۳۷۲-۱۳۸۴)
<کله چی = کله چی >، کوروش ،۱۳۵۱- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2