کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ش‍اوره‌ ه‍م‍ت‍ای‍ان‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ح‍ل‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ت‍ا دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍لارک‍س‍ون‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
م‍ن‍ی‍رپ‍ور، ن‍ادر، ۱۳۵۷-
ب‍ی‍ات‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌،۱۲۹۹-
ش‍ی‍رک‍ون‍د، اک‍ب‍ر
ک‍لان‍ت‍ری‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ آب‍اد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۷-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،واح‍د ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مبانی حقوق جزا
کلارکسون ، کریستوفر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد شهید بهشتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۷۸۶۹‬,‭‌ک۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران از آغاز تا سلسله پهلوی با نقد و بررسی منابع هر سلسله
بیات ، عزیزالله ،۱۲۹۹- ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ب۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر و کاربرد آن در روانشناسی و علوم اجتماعی :قابل استفاده برای رشته های علوم تربیتی - جغرافیا -تربیت بدنی - صنایع دستی و جامعه شناسی
شیرکوند، اکبر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد شهید بهشتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارتقاء سلامت روان دانشجویان :رویکرد اجتماع نگر و مشاوران همسال
منیرپور، نادر، ۱۳۵۷- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد شهید بهشتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >منظر شهری
کلانتری خلیل آباد، حسین ، ۱۳۴۷- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد شهید بهشتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۵۲‬,‭‌ک۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معیارهای اکولوژیکی < مکان یابی = مکان یابی >شهرهای جدید
کلانتری خلیل آباد، حسین ، ۱۳۴۷- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،واحد شهید بهشتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۶‬,‭‌ک۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتی :قانون مالیاتهای مستقیم ، قانون مالیات بر ارزش افزوده
تهران جهاد دانشگاهی ، واحد شهید بهشتی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭‌م۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک