کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د م‍ش‍ه‍د)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
آف‍ت‌ک‍ش‍ه‍ا -- ن‍اث‍ی‍ر م‍ح‍ی‍ط
ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
وی‍روس‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ازی‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- اص‍لاح‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
چ‍اپ‍گ‍ره‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍وس‍ت‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- درم‍ان‌
ک‍ش‍اورزی‌ پ‍ای‍دار
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ن‍ت‌ وی‍ر
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
رج‍ب‌زاده‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۴-
وی‍ت‍ن‍ب‍رگ‌، ت‍ی‍م‌، ۱۹۵۵-
ف‍لاح‍ت‍ی‌ رس‍ت‍گ‍ار، م‍اه‍رخ‌، ۱۳۱۷-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، درک‌ ج‍ان‌ اس‍ک‍ات‌
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، آرون‌
ه‍ارت‍ل‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۳۹-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ه‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ج‍ی‌. ال‌.
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌زاده‌ م‍ش‍ه‍دی‌، م‍ج‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
خ‍واج‍ه‌ک‍رم‌ال‍دی‍ن‍ی‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، ۱۳۲۴-
طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۳-
ک‍الاوی‌، م‍ی‍چ‍ل‌ ب‍رت‌، ۱۹۶۰-
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد
ک‍ارس‍ون‌،راش‍ل‌، ۱۹۰۷- ۱۹۶۴
م‍طی‍ع‍ی‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۵-
س‍ی‍م‍ون‍ز، ج‍ورج‌ ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌، ۱۹۲۵-
ن‍ق‍دی‍ان‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۳۸-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د م‍ش‍ه‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیمایهای پوست
نقدیانی ، جواد، ۱۳۳۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۱۱۰‬,‭‌ن۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح نباتات در کشاورزی پایدار
کالاوی ، میچل برت ، ۱۹۶۰- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی . واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای اقتصادی ایران ( صنایع )
مطیعی لنگرودی ، حسن ، ۱۳۲۵- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌م۵‌ج۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه < مجموعه های = مجموعه های >فازی
طاهری ، محمود، ۱۳۴۳- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭ط۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول عملکرد و تعمیر چاپگر
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول سخت افزار و تعمیر کامپیوترهای [ CP پی سی ]از[ 4004 ۴۰۰۴ ]تا پنتیوم
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی : واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با کوییک بیسیک
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل [ erawteN llevoN ناول نت ویر :]در شبکه های کامپیوتری به همراه دستورات شبکه ای زبان [ NAL /orpxaF فاکس پرو /لن ]
عبدالله زاده مشهدی ، مجید، گردآورنده و مترجم ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در< =Cسی >
تننباوم ، آرون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک سه بعدی در[ C++ سی ]++
ویتنبرگ ، تیم ، ۱۹۵۵- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭و۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر و الگوریتم
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر و برنامه سازی پاسکال
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، گردآورنده و مترجم ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ج۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی و هندسه تحلیلی
سیمونز، جورج فینلی ، ۱۹۲۵- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل درسی در جبر خطی همراه با کاربردها
رجب زاده مقدم ، محمدرضا، ۱۳۲۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭ر۲د۴۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حلقه ها، مدولها و جبر خطی :دوره ای پیشرفته در جبر که ساختار گروههای آبلی و فرمهای متعارف ماتریسی را از بررسی حلقه ها و مدولها شرح می دهد
هارتلی ، برایان ، ۱۹۳۹- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‍ه۱۵‌ح۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بهار خاموش :گفتاری درباره آلاینده های ساخته دست بشر که حیات روی زمین را تهدید به نابودی می کنند
کارسون ،راشل ، ۱۹۰۷- ۱۹۶۴ ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۴۵‬,‭آ۷‌ک۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درسی در جبر خطی و کاربردهای آن
رابینسون ، درک جان اسکات ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭ر۲د۴۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیسم های توارثی مقاومت
فلاحتی رستگار، ماهرخ ، ۱۳۱۷- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳/۵۷‬,‭‌ف۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای کشاورزی پایدار
هتفیلد، جی . ال . ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۴/۵‬,‭‌ک۵۲‍ه۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ویروس شناسی
خواجه کرم الدینی ، مهرانگیز، ۱۳۲۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۱۴/۵‬,‭‌خ۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2