کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د
م‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست کلاسهای آمادگی آزمون سراسری دروس اختصاصی ریاضی فیزیک و علوم تجربی
[اراک ] جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، واحد فوق برنامه ، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست ( ۲ :)کلاسهای آمادگی و آزمون سراسری دستورزبان و درک مطلب انگلیسی
میرزائی ، محسن گردآورنده ؛  [اراک ] جهاد دانشگاهی (مدرسه علوم اراک )، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست ( ۱ )کلاسهای آمادگی آزمون سراسری :هوش و استعداد تحصیلی ، ادبیات فارسی ، بینش دینی
هاشمی پور، احمد ؛  [اراک ] جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‍ه۱۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک