کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست کلاسهای آمادگی آزمون سراسری دروس اختصاصی ریاضی فیزیک و علوم تجربی
[اراک ] جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، واحد فوق برنامه ، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست ( ۱ )کلاسهای آمادگی آزمون سراسری :هوش و استعداد تحصیلی ، ادبیات فارسی ، بینش دینی
هاشمی پور، احمد ؛  [اراک ] جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‍ه۱۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک