کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد --م‍دی‍ری‍ت‌
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ای‍ران‌ --روس‍ت‍اه‍ا
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --ای‍ران‌
زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ --ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ -- ت‍اری‍خ‌
درد
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
ق‍ان‍ون‌ دری‍ای‍ی‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر --اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ا، ش‍ع‍اره‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ف‍خ‍رطب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ب‍اس‌، اب‍ول‌ ک‌
آر، ج‍ی‍م‍ز
آی‍وام‍ی‌، ادوارد ری‍چ‍ارد ه‍اردی‌
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
ه‍رس‍ی‌، پ‍ل‌،۱۹۳۰-
م‍ه‍دوی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۲۰-
ه‍رس‍ی‌، پ‍اول‌
اس‍دی‍ان‌ ، خ‍دی‍ج‍ه‌
اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ه‍اش‍م‍ی‌ف‍رد،م‍ی‍راح‍م‍د،۱۳۱۰-
ش‍ه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌ ۱۳۱۶-
ع‍رف‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(م‍اج‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌(م‍اج‍د)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، (م‍اج‍د)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(م‍اج‍د)
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( م‍اج‍د)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌(م‍اج‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
آر، جیمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعلامیه های حقوق بشر
تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
هرسی ، پل ،۱۹۳۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه چاپ و انتشارات (ماجد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‍ه۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ؛
هرسی ، پاول ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‍ه۴‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زلزله
برگی ، خسرو ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ب۴۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت :اسناد و املاک
شهری ، غلامرضا ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭‌ش۹‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مکاتبات بازرگانی
ابراهیم زاده ، علیرضا ؛  تهران موسسه جهاد دانشگاهی ( ماجد)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۱‬,‭‌ف‍لا۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران ،موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق دریایی :حقوق حمل و نقل دریایی کالا
آیوامی ، ادوارد ریچارد هاردی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات (ماجد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۱۸۱۹‬,‭آ۹‌ح۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درد و تدابیر پرستاری
تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RT‬,‭۶۵‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت < بین الملل = بین الملل >
عرفانی ، محمود ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۳/۵۵‬,‭‌ع۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نوسانات فرهنگ غرب در تاریخ
هاشمی فرد،میراحمد،۱۳۱۰- ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ، (ماجد)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف۲‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون زیست شناسی طبیعت و مقالات دیگر در زمینه اکولوژی عمومی و زراعی
فخرطباطبائی ، محمد ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف۳‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و شناخت جغرافیایی منابع آبی روستاهای ایران
مهدوی ، مسعود،۱۳۲۰- ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۹۲۷‬,‭‌م۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای زیستی دیرینه و حال
اسدیان ، خدیجه ؛  قم جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۷۷۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی سلولی و مولکولی
عباس ، ابول ک ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۱۸۱‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک