کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ --ت‍اری‍خ‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ف‍ع‍ل‍ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار -ژاپ‍ن‌
ب‍ی‍م‍ه‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ص‍ادرات‌
اد۱۲۳
ت‍ع‍زی‍ه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ی‌۱۲۳
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار -- ژاپ‍ن‌
ن‍م‍ای‍ش‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
راه‍ه‍ا - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - ای‍ران‌ - اص‍ف‍ه‍ان‌( اس‍ت‍ان‌)
 
پدیدآور:
پ‍وررض‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ت‍اک‍وچ‍ی‌، ه‍ی‍روت‍اک‍ا
ن‍ص‍رآب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ل‍ج‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۲۹ - ، اق‍ت‍ب‍اس‌ک‍ن‍ن‍ده‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
ت‍وش‍ار، پ‍ی‍رام‍ه‌
س‍اس‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍م‍اس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌
ه‍اج‍ز، س‍ی‍ری‍ل‌ وال‍ت‍ر، ۱۹۰۹-----
ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌م‍ح‍م‍د، ۱۹۳۸-
م‍ص‍طف‍ی‌زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍ی‍روم‍ن‍د، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍اظرزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۲۶-
<اف‍ج‍ه‌ ای‌= اف‍ج‍ه‌ای‌>، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۳۷-
م‍ل‍ک‌پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ن‍ائ‍ی‍ان‌، ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌
 
ناشر:
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌؛ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍س‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍ه‌; ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌). ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر پیشتاز، تجربه گر و عبث نما
ناظرزاده کرمانی ، فرهاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۸۶۱‬,‭‌ن۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افعال دو کلمه ای در زبان انگلیسی
نیرومند، محسن ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۳۱۹‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش بیمه های صادراتی و اهمیت آن در توسعه صادرات
میرمحمدی ، محمد ؛  تهران واحد فوق برنامه بخش فرهنگی ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۹۷۷‬,‭‌م۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد جابجاگری و پژوهشی در راههای استان اصفهان
ساسان ، عبدالحسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۶۵‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ژاپن
تاکوچی ، هیروتاکا ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهس (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق به ; جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبائی )   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ب۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسلامی
<افجه ای = افجه ای >، علی اکبر،۱۳۳۷- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ژاپن
تاکوچی ، هیروتاکا ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه ؛ جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبایی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ب۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نقش نمایش در درمان بیماریهای روانی و چهار مقاله دیگر
پوررضائیان ، مهدی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲۳‬,‭‌پ۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تئاتر
[تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۳۸‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر در سال ۶۵
نصرآبادی ، حسین ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ن۶‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تماشاخانه شکسپیر
هاجز، سیریل والتر، ۱۹۰۹----- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۵۸۹‬,‭‍ه۲‌ت۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاتر و اضطراب بشر
توشار، پیرامه ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۳۱‬,‭‌ت۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول مضامین در شبیه خوانی :همراه با مجالس قربانی کردن اسمعیل در راه خدا، شهادت امام حسین ( ع )، امیر تیمور و والی شام ، مالیات گرفتن جناب معین البکاء
ملک پور، جمشید ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۱۲‬,‭‌م۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه محاکات
مصطفی زاده ، محسن ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌م۶‌م۳‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه اعتراض
جعفری ، حسین محمد، ۱۹۳۸- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۳‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه منطق الطیر
خلج ، منصور، ۱۳۲۹ - ، اقتباس کننده ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌ل۳۷۵‌ن۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه عمری در بازی
جعفری ، حسین محمد، ۱۹۳۸- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۳‬,‭‌ج۷‌ع۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه هالو نباش ژنرال
جعفری ، مجید ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ). بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۳‬,‭‌ج۷‌ه۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دو نمایشنامه همراه :خوشه های خاکستری و بازگشت لکوموتیوران
شماسی ، عبدالحی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌م۲د۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دو نمایشنامه همراه " پرده برداری "و" بند"
فنائیان ، تاجبخش ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ف۹د۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3