کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ان‍س‍ان‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر طب‍ی‍ع‍ت‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر
خ‍اک‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌
س‍ی‌++
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- اص‍لاح‌
پ‍وس‍ت‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- درم‍ان‌
ت‍ک‍ام‍ل‌ رف‍ت‍ار
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
غ‍لات‌ -ک‍ش‍ت‌ و اص‍لاح‌
م‍ات‍ری‍س‍ه‍ا -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍خ‍ود -ک‍ش‍ت‌ و اص‍لاح‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
آن‍اف‍ی‍لاک‍س‍ی‌
آن‍دودون‍ت‍ی‍ک‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ب‍ل‍وم‍ف‍ی‍ل‍د، م‍ال‍ی‌، ۱۹۴۴-
اس‍ت‍اس‍ک‍وف‌، ن‍ی‍ل‌س‍ی‌
س‍ک‍س‍ی‍ن‍ا، ام‌ .س‍ی‌.
وای‍ن‍ر، ری‍چ‍ارد
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
وال‍ت‍ون‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۹-
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد،۱۳۳۶-
ک‍الاوی‌، م‍ی‍چ‍ل‌ ب‍رت‌، ۱۹۶۰-
لال‌، رت‍ان‌
م‍طی‍ع‍ی‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد
وات‌، ک‍ن‍ت‌ ای‌ .اف‌.، ۱۹۲۹ - م‌
ف‍ک‍ور، ع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ن‌
ک‍رب‍ز، ج‍ان‌ آر.
پ‍وس‍ت‍ل‌، س‍ان‍درا
ن‍ق‍دی‍ان‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۳۸-
درن‍ی‍ن‍گ‌، آل‍ن‌ ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د )
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)، ب‍خ‍ش‌ طرح‍ه‍ا و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
چقدر کافیست ؟ جامعه مصرفی و آینده زمین
درنینگ ، آلن تین ؛  [مشهد] جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GF‬,‭۷۵‬,‭د۴‌چ۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیمایهای پوست
نقدیانی ، جواد، ۱۳۳۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۱۱۰‬,‭‌ن۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح نباتات در کشاورزی پایدار
کالاوی ، میچل برت ، ۱۹۶۰- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی . واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پایدار خاک
لال ، رتان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۰/۲‬,‭‌ل۲‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای اقتصادی ایران
مطیعی لنگرودی ، حسن ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌م۵۸‌ج۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آخرین واحه :آب ، مایه حیات
پوستل ، ساندرا ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌پ۹آ۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آنافیلاکسی آلرژی به زنبورگزیدگی ، حساسیت زدایی
معین ، مصطفی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۸۵‬,‭‌م۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با زبان [ = BALTAM مطلب :] همراه با کاربردهای ویژه در مهندسی برق . . .
فکور، علی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ( دانشگاه مشهد )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۸‬,‭‌ف۸آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد بانکهای اطلاعاتی به کمک [ 6.2 ,5.2 ORP XOF فاکس پرو ۲/۵ و۲/۶ :] شامل طراحی و برنامه نویسی ...
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول سخت افزار و تعمیر کامپیوترهای [ CP پی سی ]از[ 4004 ۴۰۰۴ ]تا پنتیوم
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی : واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی detneiro - tcejbO درC++
واینر، ریچارد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ( دانشگاه مشهد )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹و۲۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با کوییک بیسیک
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی برای ریزکامپیوترها بانضمام :عملکرد وقفه های سیستم و برنامه های کاربردی
حسینی ، امین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، بخش طرحها و تحقیقات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زراعت و اصلاح نخود
سکسینا، ام .سی . ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۵۱‬,‭‌ن۳‌س۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر اکولوژی رفتار
کربز، جان آر. ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۷۱‬,‭‌ک۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زراعت غلات
استاسکوف ، نیل سی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۹‬,‭‌ف‍لا۵ز۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی ( شیمی و موجود زنده )
بلومفیلد، مالی ، ۱۹۴۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۳‬,‭‌ب۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول سخت افزار،مونتاژ و تعمیر کامپیوترهای شخصی از TX تا پنتیوم (II شامل استانداردهای فنی و حرفه ای و شاخه کاردانش در سخت افزار
شهریاری ، شیرزاد،۱۳۳۶- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی : واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول و درمانهای اندودونتیکس
والتون ، ریچارد، ۱۹۳۹- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RK‬,‭۳۵۱‬,‭و۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی محیط زیست
وات ، کنت ای .اف .، ۱۹۲۹ - م ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۴۵‬,‭و۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2