کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌ -- پ‍راش‌س‍ن‍ج‌
 
پدیدآور:
ج‍ن‍ک‍ی‍ن‍ز،رن‌۱۹۳۲-
ری‍چ‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت مواد بکمک دیفراکتومتری اشعه ایکس ( :پراش سنجی پرتوهای ایکس - روش پودر)
جنکینز،رن ۱۹۳۲- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهیدبهشتی )، بخش فرهنگی   ، [۱۳۶۹؟]،۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۴۸۲‬,‭‌پ۴‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه روان شناختی با کودک و نوجوان
ریچ ، جان ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهیدبهشتی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌م۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک