کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد --م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍س‍ان‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر طب‍ی‍ع‍ت‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
پ‍ول‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ف‍ع‍ل‍ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌
اق‍ت‍ص‍اد س‍ن‍ج‍ی‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
ب‍ی‍م‍ه‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ص‍ادرات‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- اص‍لاح‌
ص‍دوق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۸۷ - ۱۳۶۱ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ارس‍ی‌ -- دس‍ت‍ور -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ف‍ش‍ار --درم‍ان‌
پ‍وس‍ت‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- درم‍ان‌
ن‍ظری‍ه‌ م‍ل‍ک‍ول‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر --اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ا، ش‍ع‍اره‍ا و غ‍ی‍ره‌
راه‍ه‍ا - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - ای‍ران‌ - اص‍ف‍ه‍ان‌( اس‍ت‍ان‌)
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌
آر، ج‍ی‍م‍ز
<طاه‍ون‍ی‌= طاح‍ون‍ی‌>، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
س‍اس‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ی‍ک‍ل‍ز، ب‍ورل‍ی‌
س‍وان‍س‍ون‌، چ‍ارل‍ز، ۱۹۴۲-
م‍ش‍ب‍ک‍ی‌، اص‍غ‍ر
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۷-
ن‍ی‍روم‍ن‍د، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍اظرزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۲۶-
ک‍الاوی‌، م‍ی‍چ‍ل‌ ب‍رت‌، ۱۹۶۰-
م‍ی‍ش‍ل‌، م‍ی‍ن‍ا
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
روزه‌، ک‍لاوس‌
ن‍ق‍دی‍ان‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۳۸-
ت‍وک‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر
درن‍ی‍ن‍گ‌، آل‍ن‌ ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌، م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری و< سیستم های = سیستم های >باربر< سازه ای = سازه ای >
<طاهونی = طاحونی >، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭ط۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
آر، جیمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چقدر کافیست ؟ جامعه مصرفی و آینده زمین
درنینگ ، آلن تین ؛  [مشهد] جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GF‬,‭۷۵‬,‭د۴‌چ۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیمایهای پوست
نقدیانی ، جواد، ۱۳۳۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۱۱۰‬,‭‌ن۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر پیشتاز، تجربه گر و عبث نما
ناظرزاده کرمانی ، فرهاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۸۶۱‬,‭‌ن۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات جنایی
سوانسون ، چارلز، ۱۹۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۳‬,‭‌س۸۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش دستور زبان فارسی
شریعتی ، مهدی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۹۳‬,‭‌ش۴۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تقارن در مولکولها و بلورها :سوالهای چهار گزینه ای و تشریحی
آقابزرگ ، حسین ، ۱۳۲۷- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم ، مرکز فرهنگی انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۶۱‬,‭آ۷‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
از محراب تا معراج :یادواره سومین شهید محراب آیت الله صدوقی
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شیراز) ؛  شیراز جهاد دانشگاهی (دانشگاه شیراز)   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۸‬,‭‌ص۴‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
افعال دو کلمه ای در زبان انگلیسی
نیرومند، محسن ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۳۱۹‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول یادگیری حرکت در بسکتبال
نیکلز، بورلی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اعلامیه های حقوق بشر
تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح نباتات در کشاورزی پایدار
کالاوی ، میچل برت ، ۱۹۶۰- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی . واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نقش بیمه های صادراتی و اهمیت آن در توسعه صادرات
میرمحمدی ، محمد ؛  تهران واحد فوق برنامه بخش فرهنگی ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۹۷۷‬,‭‌م۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
استرس : علل ، علائم ، نشانه ها، راه حل ها
میشل ، مینا ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌م۹۷۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<سازمانهای = سازمان های >پولی و مالی < بین المللی = بین المللی >و ادغامهای اقتصادی منطقه ای
مشبکی ، اصغر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌م۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سنجی
توکلی ، اکبر ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های پولی اقتصاد< بین الملل = بین الملل ( >مالیه بین الملل )
روزه ، کلاوس ؛  تهران جهاد دانشگاهی موسسه انتشارات   ، ۱۳۶۵،۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭ر۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد جابجاگری و پژوهشی در راههای استان اصفهان
ساسان ، عبدالحسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۶۵‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پول و ارز و بانکداری
مشبکی ، اصغر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۵‌پ۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9