کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍لائ‍م‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ -- اروپ‍ا
گ‍ی‍ل‍گ‍م‍ش‌،hseamagliG
 
پدیدآور:
چ‍اره‌دار، زه‍را
م‍ل‍ک‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌، ص‍ادق‌، ۱۳۱۹-
ک‍ووای‍ام‍ا، ی‍اس‍اب‍ورو، ۱۹۳۸-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌
 
ناشر:
م‍ح‍ی‍ا: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ه‍ن‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گیل گمش حماسه بشری
چاره دار، زهرا ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد هنر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۳۷۷۱‬,‭‌گ۹‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سوالات تخصصی و عمومی ۱۲ سال کنکور هنر
علیزاده ، سیامک ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد هنر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نشانه :علائم فرهنگی و تجاری اروپا
کووایاما، یاسابورو، ۱۹۳۸- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد هنر   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ن۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس باستان شناسی و هنر پیش از تاریخ :مبانی باستان شناسی ایران ، بین النهرین ، مصر
ملک شهمیرزادی ، صادق ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] محیا: جهاد دانشگاهی ، واحد هنر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭CC‬,‭۱۶۵‬,‭‌م۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک