کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌(م‍اج‍د)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍رس‍ی‌، پ‍ل‌،۱۹۳۰-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌(م‍اج‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
هرسی ، پل ،۱۹۳۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه چاپ و انتشارات (ماجد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‍ه۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک