کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ - ، روح‌ال‍ل‍ه‌ -، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ - ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ -- . پ‍ی‍ام‌ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ه‍ا
خ‍اک‌ --م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ )--راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍اخ‍ر، ع‍ل‍ی‌
ک‍ازرون‍ی‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌،م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ ام‍ام‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک ؛ نکات درسی مسائل حل شده
فاخر، علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی کامپیوتری با اتوکد ۱۲ و ۱۳: مدلسازی پیشرفته سه بعدی و ابزارهای پیشرفته کمک رسم
کازرونی ، مهرداد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
همراه با امام در پاریس
تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج ، جهاد دانشگاهی ،مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک