کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- روان‌درم‍ان‍ی‌
خ‍ی‍ان‍ت‌ در ام‍ان‍ت‌ -- ای‍ران‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍طی‌ -- طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ث‍ب‍ت‌ -- ای‍ران‌
روی‍ه‌ق‍ض‍ای‍ی‌ -- ای‍ران‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ان‌ -- ن‍ظری‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍ام‍لات‌( ف‍ق‍ه‌)
 
پدیدآور:
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵ - م‌
ح‍دی‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۷-
زارع‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۰-
ب‍روم‍ن‍د، زه‍را، ۱۳۴۹-
م‍دن‍ی‌،< س‍ی‍د ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌= س‍ی‍د ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌>، ۱۳۱۶-
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ح‍اج‌ م‍ح‍م‍ود ع‍طار، پ‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۴۸-
آداب‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۲-
ک‍وزل‍ووس‍ک‍ی‌، م‍اری‍ان‌، ۱۹۲۷- ۲۰۰۴ م‌
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۳۶-
زن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۱-
اع‍لای‍ی‌ ف‍رد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۷-
ان‍ص‍اری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌،۱۲۱۴-۱۲۸۱ ق‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌،< ب‍ی‌ ت‍ا= ب‍ی‍ت‍ا>، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌،ج‍اودان‍ه‌
ج‍ن‍گ‍ل‌ : ج‍اودان‍ه‌
ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه پردازان و نظریه ها در روانشناسی و مدیریت
ساعتچی ، محمود ؛  تهران جنگل ،جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۹۵‬,‭‌س۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و شرح < العناوین = عناوین >تالیف سید میر عبدالفتاح حسینی مراغی
زراعت ، عباس ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۵۹‬,‭‌ح۵‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کتاب < المکاسب = مکاسب >مرحوم شیخ مرتضی انصاری ( رض )
انصاری ، مرتضی بن محمدامین ،۱۲۱۴-۱۲۸۱ ق ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۰/۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<واژه نامه = واژه نامه >فنی مهندسی صنایع ( انگلیسی - فارسی )
حدیقی ، علی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵/۵‬,‭‌ح۴و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زوج درمانی تحلیلی
حسینی ،< بی تا= بیتا>، ۱۳۵۴- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ح۵ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با< = AVAJجاوا >برنامه بنویسیم
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲د۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گرامر مقدماتی تافل ( پری - تافل گرمر)
زارعی ، عباس ، ۱۳۵۰- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۶=۲۰۰۷ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌ت۲ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی تطبیقی :بانضمام قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران ، فدراسیون روسیه -ایالات متحده امریکا -جمهوری ترکیه -امپراتوری ژاپن
مدنی ،< سید جلال الدین = سید جلال الدین >، ۱۳۱۶- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۱۶۵‬,‭‌م۴‌ح۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بهبود و بازسازی سازمان ( مدیریت تحول )
برومند، زهرا، ۱۳۴۹- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ب۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
محشای قانون تجارت شامل :آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور...
تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ
تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۴‬,‭‌گ۴‌ت۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش در< سازمان های = سازمانهای >آموزشی
رحیمی ، حمید ؛  تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭ر۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی :ادله اثبات دعوی
زندی ، محمدرضا، ۱۳۴۱- ؛  تهران جنگل : جاودانه   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۰‬,‭ز۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور خانواده :طلاق ، نکاح و حضانت
زندی ، محمدرضا، ۱۳۴۱- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۴۰‬,‭ز۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درس هایی از حقوق خانواده (با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق )
صفار، محمدجواد، ۱۳۳۶- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۴۰‬,‭‌ص۷‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات در بسکتبال
کوزلووسکی ، ماریان ، ۱۹۲۷- ۲۰۰۴ م ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵‬,‭‌ک۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت تخصصی :حقوق ثبت املاک ، ثبت اسناد ، اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ، ثبت شرکت ها
آدابی ، حمیدرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭‌ث۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و آراء و نظرات حقوقی راجع به بزه خیانت در امانت
حاج محمود عطار، پیمان ، ۱۳۴۸- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ح۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت < بین الملل = بین الملل >
اعلایی فرد، محمدعلی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۹۴۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک