کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍دی‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۵ - ۱۳۶۵ -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- زن‍دان‌ و زن‍دان‍ی‍ان‌ -- خ‍اطرات‌
م‍س‍اوات‌، اش‍رف‌ال‍س‍ادات‌( س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌ -- )خ‍اطرات‌
ی‍ح‍ی‍وی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۱ -- - خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- آزادگ‍ان‌ -- خ‍اطرات‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳
م‍ی‍رش‍ک‍ار، خ‍دی‍ج‍ه‌ -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ -۱۳۶۷- خ‍اطرات‌
ل‍ن‍درودی‌، م‍ه‍دی‌ -- خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ی‍ح‍ی‍وی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۱-
ن‍ور م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ق‍ی‍س‍ه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ای‍روان‍ی‌، ح‍ج‍ت‌
اح‍دی‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۵- ۱۳۶۵
م‍ی‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و وی‍راس‍ت‍ار
م‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رئ‍ی‍س‍ی‌، رض‍ا
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳
غ‍ف‍ارزادگ‍ان‌، داوود
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ام‍ی‍ر، گ‍ردآورن‍ده‌
ای‍زی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۴۷-
م‍س‍اوات‌، اش‍رف‌ال‍س‍ادات‌( س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌)
ل‍ن‍درودی‌، م‍ه‍دی‌
م‍س‍ج‍دی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۲-
ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
ب‍ن‍ی‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
ن‍ش‍ر ح‍دی‍ث‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ح‍ف‍ظ آث‍ار و ارزش‍ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
س‍ت‍اد ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ل‌ ق‍وا، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
باغ ملکوت :خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی مهدی لندرودی
لندرودی ، مهدی ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹/۵۹‬,‭‌ل۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تانکهای به گل نشسته :خاطرات چند تن از اسرای عراقی
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات سردار شهید رضا نورمحمدی در سال های دفاع مقدس
نورمحمدی ، رضا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳ ؛  تهران بنیاد انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۶‬,‭‌ن۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پشت میله های رمادی
بخشی ، محسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ب۳‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بالین نور :خاطرات پزشکان ، پرستاران و امدادگران
معصومی ، امیر، گردآورنده ؛  تهران نشر حدیث   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌م۶۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حرمان هور( متن کامل )
احدی ، احمدرضا، ۱۳۴۵- ۱۳۶۵ ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۶‬,‭‌ف‍لا۲۴‌ح۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آبراه هجرت
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭آ۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آزادگان بگویید
مقیسه ، محمدحسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌م۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اگر به جبهه می رفتم :آثار کودکان و نوجوانان
غفارزادگان ، داوود ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسیر شماره ۰۳۳۹ : خاطرات خواهر آزاده خدیجه میرشکار
رئیسی ، رضا ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اسراری از درون ارتش عراق :خاطرات افسران و سربازان اسیر عراقی
محمدی ، حمید، گردآورنده و مترجم ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی . حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۱‬,‭‌م۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
یک واژه ، هزاران گل
ایزی ، هادی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران مرکز نشر هنر اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ف‍لا۹۷‌ی۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هم خانه با مهتاب
مسجدیان ، علی ؛  تهران مرکز نشر هنر اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌م۴۵‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنار رود خین :یادداشتهای روزانه یک مادر
مساوات ، اشرف السادات ( سیستانی ) ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌م۴۲۵‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دو کربلا :یادداشتهای روزانه عباس نورمحمدی
نور محمدی ، عباس ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ن۸۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جبهه
فهیمی ، مهدی ، ۱۳۳۲- ؛  تهران ستاد فرماندهی کل قوا، معاونت فرهنگی و تبلیغات   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۳۵‬,‭‌ف۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرمانده من
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ده سال تنهائی ( :خاطرات برادر آزاده محسن یحیوی )
یحیوی ، محسن ، ۱۳۲۱- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ی۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیده بان
ایروانی ، حجت ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ف‍لا۹۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
در آغوش آسمان :خاطرات خلبانان نیروی هوایی
میرپور، حسین ، گردآورنده و ویراستار ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌م۸۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2