کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ع‍ل‍ل‌
اس‍لام‌ -- ت‍اج‍ی‍ک‍س‍ت‍ان‌
ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌ -- ۱۹۸۷ - م‌
ب‍ه‍ائ‍ی‍گ‍ری‌ -- ای‍ران‌
ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍دائ‍ی‍ان‌ اس‍لام‌
خ‍اطرات‌ - ای‍ران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- - روح‍ان‍ی‍ت‌ --اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۸ -. - ج‍ن‍اح‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۱۸ -- - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍راق‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۹۳۵
م‍ی‍ک‍ل‌، آن‍دره‌
اح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۳۶-
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۱۸-
ن‍ور، ش‍م‍س‌ال‍ح‍ق‌
م‍ص‍طف‍ی‌ گ‍ودرزی‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۸-۱۲۹۹
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
م‍درس‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۹۴۵-
م‍س‍ی‍ری‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌،۱۳۴۳-
روح‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۳۰-
ش‍ی‍خ‌ف‍رش‍ی‌، ف‍ره‍اد
ج‍لائ‍ی‌ پ‍ور، ح‍م‍ی‍درض‍ا
زاه‍د زاه‍دان‍ی‌، س‍ی‍د س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۰-
خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍روج‌
اطلاع‍ات‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍اق‍ی‌، ان‍ج‍م‍ن‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
خ‍ان‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا،دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)
ن‍ش‍ر س‍ه‍ی‍ل‌
طرح‌ ن‍و
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ص‍درا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و نهضت اسلامی در تاجیکستان معاصر
نور، شمس الحق ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۵/۷‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<نهضتهای = نهضن های >اسلامی در صد ساله اخیر
مطهری ، مرتضی ،۱۳۵۸-۱۲۹۹ ؛  تهران ؛ قم صدرا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌م۶‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امامان شیعه ( ع )و جنبشهای مکتبی
مدرسی ، محمدتقی ، ۱۹۴۵- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌م۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نهضت امام خمینی
روحانی ، حمید، ۱۳۳۰- ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۶‬,‭ر۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههای علامه مدرسی پیرامون عراق ، حال و آینده ;رژیم عراق ، گروههای سیاسی ، جنبش اسلامی و...
مدرسی ، محمدتقی ، ۱۹۴۵- ؛  تهران نشر سهیل   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۹/۶۵‬,‭‌م۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن
[تهران ] نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،دفتر نشر معارف   ، ۱۳۷۸،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فدائیان اسلام :تاریخ ، عملکرد، اندیشه
خسروشاهی ، هادی ، ۱۳۱۷ - ، گردآورنده ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۳۲‬,‭‌ن۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای
خامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۱۸- ؛  تهران موسسه فرهنگی قدر ولایت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۹۱‬,‭‌خ۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی بر نقش سیاسی عالمان شیعی در پیدایش انقلاب اسلامی
شیخ فرشی ، فرهاد ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۶۳‬,‭‌ش۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و تمدن اسلامی
میکل ، آندره ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۵‬,‭‌م۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کیمیای نظر :تاملاتی در مبانی نظری < جنبشهای = جنبش های >اسلامی
فضل الله ، محمدحسین ،- ۱۹۳۵ ؛  تهران خانه اندیشه جوان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌ف۶‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بهائیت در ایران
زاهد زاهدانی ، سید سعید، ۱۳۳۰- ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۳۰‬,‭ز۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جریانها و سازمان های مذهبی - سیاسی ایران ( از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی )سالهای ۱۳۵۷- ۱۳۲۰
جعفریان ، رسول ،۱۳۴۳- ؛  تهران خانه کتاب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۳۱‬,‭‌ج۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات اسدالله تجریشی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ؛  عروج   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۳۴‬,‭آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هنر مقاومت
مصطفی گودرزی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۹۲۲۷۲۵،آدرس ناشر :میدان فردوسی - خیابان سپهبد قرنی - خیابان شهید فلاح پور - پلاک ۴ ساقی ، انجمن هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۲۳۵‬,‭ر۵‌خ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر انتفاضه بر رژیم صهیونیستی
مسیری ، عبدالوهاب ؛  قم بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۱۱۹/۷‬,‭‌م۵۵‌ت۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جنبشهای اجتماعی
جلائی پور، حمیدرضا ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۷۱۲‬,‭‌ج۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >سیاسی جنبش های اسلامی
احمدی ، حمید، ۱۳۳۶- ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌ف‍لا۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک