کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍م‍ال‌ ه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ - گ‍راف‍ی‍س‍ت‍ه‍ا - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ل‍زک‍اری‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍لام‍ی‌ -- ع‍راق‌ -- م‍وص‍ل‌
ه‍ن‍ر
چ‍اپ‌ پ‍ارچ‍ه‌
طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍ن‍ا ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌.م‍رم‍ت‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌
پ‍وش‍اک‌ ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍د ه‍ن‍ری‌ - ادب‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ع‍ال‍ی‌
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌
خ‍ی‍اطی‌
ق‍ال‍ی‍چ‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌
ه‍ن‍ر س‍ل‍ج‍وق‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌
ق‍ال‍ی‍چ‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌. واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا.ف‍ارس‍ی‌
ه‍ن‍ر.ت‍اری‍خ‌ .آزم‍ون‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
چ‍اپ‌. ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
خ‍ی‍اطی‌ - ال‍گ‍وه‍ا-راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ - ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍او آزم‍ون‌ ه‍ا
خ‍ی‍اطی‌ - طراح‍ی‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ی‍ت‍راف‌.اس‍ت‍ون‌
س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ف‍اطم‍ه‌ ن‍ب‍ی‌
ام‍ی‍ر<رض‍ای‍ی‌=رض‍ائ‍ی‌ >ن‍ب‍رد
م‍ح‍م‍د اف‍روغ‌
ش‍ب‍ن‍م‌ رن‍ج‌ دوس‍ت‌
ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر م‍ق‍ت‍دای‍ی‌
داود ل‍طف‍ی‌
ع‍ب‍ی‍دی‌، ص‍لاح‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ب‍دل‍ی‌ م‍س‍ی‍ن‍ان‌، م‍ح‍م‍د،
پ‍ی‍ت‍ر . اف‌ اس‍ت‍ون‌
ادری‍س‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍اس‍ی‌
ادری‍س‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍اس‍ی‌
س‍ی‍ده‌ زی‍ن‍ب‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
م‍ح‍م‍د رج‍ب‍ی‌
 
ناشر:
ج‍م‍ال‌ ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ده گرافیک
سید محمد تقی طباطبایی ؛  جمال هنر   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۹/۲‬,‭ط۲ د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ لباس ایران
شبنم رنج دوست ؛  جمال هنر   ،
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭ر۹ ‌ت۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خط و کتابت - مبانی نظری خوشنویسی
علی اصغر مقتدایی ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹‬,‭‌ف۲۳ ‌م۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقد هنری و ادبی
محمد افروغ ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۶۴۲۵‌ک۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الگو
فاطمه نبی ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن ۲‌ف‍لا۴۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دوخت
فاطمه نبی ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۵۰۸‬,‭‌ن۲۳د۹۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگنامه فرش شرق
پیتراف .استون ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر ایران و جهان
ادریس ابن عباسی ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۲۲۴۵۶‌ت۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مواد صنعتی
داود لطفی ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۴۴/۵‬,‭‌ل۶ا۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری مرمت
محمد رجبی ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۰۵‬,‭۲‌م۳ ر‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خوشنویسی و طراحی حروف
امیر<رضایی =رضائی >نبرد ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۴۶‬,‭ر۶‌خ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فلزکاری
محمد افروغ ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۶۴۷۴‬,‭۷‌ف‍لا۱ آ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری عکاسی
تهران جمال هنر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۳۵‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی و طراحی دوخت
شبنم رنج دوست ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۸۵۵۲‌م۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تعمیر قالی شرقی
پیتر . اف استون ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نماد ونشانه شناسی در فرش ایران
محمد افروغ ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هنرهای سنتی
ادریس ابن عباسی ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۲۲۴۵۶‌ه۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه طراحی و چاپ
سیده زینب حسینی ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۴۷۵‬,‭‌ح۵د۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات هنر بر اساس فهرست ایرج افشار( معماری ایرانی )
عبدلی مسینان ، محمد، ؛  تهران bتلفن ناشر :17488466 , 12588466 ،آدرس ناشر :تهران ، م . انقلاب ، خ . اردیبهشت ، پایینتر از تقاطع روانمهر پلاک 04 جمال هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ع۲‌م۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آثار فلزی مکتب موصل در عصر عباسی
عبیدی ، صلاح حسین ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۸۴۷۱،آدرس ناشر :تهران ، م . انقلاب ، خ . اردیبهشت ، پایینتر از تقاطع روانمهر پلاک ۴۰ جمال هنر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۶۴۷۳/۶‬,‭‌ع۴۲‌م۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2