کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ل‍وه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ده‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ راب‍طه‌ای‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ع‍ل‍وم‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ری‍چ‌، ای‍ل‍ی‍ن‌
ب‍ه‍ادری‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌، ۱۳۳۴-
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۲۶-
ع‍ب‍دال‍ه‌ زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، اح‍م‍د
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۶-
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ل‍وه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ل‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های عامل
فهیمی ، مهرداد، ۱۳۳۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] جلوه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پایگاه داده ها(بانک اطلاعاتی )
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
ریچ ، ایلین ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیوه < ارائه = ارایه >مطالب علمی - فنی
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،۱۳۲۶- ؛  تهران انتشارات جلوه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات ، سیستم و ساختار فایلها( مهندسی فایلها)
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر ذخیره و بازیابی اطلاعات ( با رویکرد کاربردی )ویژه دوره کاردانی کامپیوتر
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی پایگاه < داده ها= داده ها>
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر هوش مصنوعی < توزیع شده = توزیعی :>معرفی عامل و سیستمهای چند عامله
عبداله زاده بارفروش ، احمد ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ع۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و< برنامه سازی = برنامه سازی >به زبان پاسکال
بهادری ، ملیحه ، ۱۳۳۴- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرسش هایی در پایگاه < داده ها= داده ها( >چهار گزینه ای )
روحانی رانکوهی ، سید محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک