کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،- ۱۳۴۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر --م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،- ۱۳۴۵
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۴۵-
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۴۵
 
ناشر:
م‍رک‍زآم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
آزاده‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استقرار و ممیزی مدیریت جامع < = MQTتی .کیو.ام >
جلوداری ممقانی ، بهرام ،۱۳۴۵ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی بهبود مستمر فرآیندها
جلوداری ممقانی ، بهرام ،۱۳۴۵- ؛  تهران مرکزآموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تعالی سازمان
جلوداری ممقانی ، بهرام ،۱۳۴۵- ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ج۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استقرار و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت < = 0002 :1009 OSIایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۱>
جلوداری ممقانی ، بهرام ،- ۱۳۴۵ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک