کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -- آم‍ار
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -- ای‍ران‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍رب‍ز، چ‍ارل‍ز ج‌
ج‍وان‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۲۳-
زل‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، وی‍ل‍ب‍ر، ۱۹۲۱-
ک‍لارک‌، ج‍ان‌ ای‍ن‍س‌
ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
م‍ه‍دوی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۲۰-
دروئ‍و، م‍اک‍س‌،
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ق‍وم‍س‌
رای‍زن‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت
زلینسکی ، ویلبر، ۱۹۲۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۹۵۱‬,‭ز۸‌م۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای جمعیت ایران
نظری ، علی اصغر ؛  تهران موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۷۲،۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۲۰۹۶/۴‬,‭آ۳‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای جمعیت ایران
جوان ، جعفر، ۱۳۲۳- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۲۰۹۶‬,‭‌ج۹‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای انسانی
دروئو، ماکس ، ؛  [تهران ] رایزن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GF‬,‭۴۱‬,‭د۴‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی جغرافیای جمعیت
کلارک ، جان اینس ؛  تهران قومس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۹۵۱‬,‭‌ک۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر جغرافیای روستایی ایران
مهدوی ، مسعود،۱۳۲۰- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭GF‬,‭۱۲۷‬,‭‌م۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بوم شناسی تجزیه و تحلیل تجربی توزیع و فراوانی
کربز، چارلز ج ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد، انتشارات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۴۱‬,‭‌ک۳۶‌ب۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک