کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ری‌، ن‍ارای‍ان‌ س‍ی‌.،- ۱۹۲۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ج‍ری‌، ن‍ارای‍ان‌ س‍ی‌.،- ۱۹۲۸
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
جری ، نارایان سی .،- ۱۹۲۸ ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ج۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک