کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ب‍ه‌دار م‍ارالان‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ف‍ورت‍رن‌ ۷۷( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ف‍ورت‍رن‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
پ‍ن‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، رال‍ف‌
<اپ‍ن‍ه‍ای‍م‌= اوپ‍ن‍ه‍ای‍م‌>، آل‍ن‌ وی‌.، ۱۹۳۷ - م‌
ج‍ب‍ه‌دار م‍ارالان‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۰-
<ج‍ب‍ه‌ دار= ج‍ب‍ه‌دار >م‍ارالان‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۰-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
ص‍ف‍ار
س‍ازم‍ان‌ ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی و روشهای کامپیوتری
پنینگتون ، رالف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳،۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌پ۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی فرترن :بضمیمه ۱۴۵ مسئله جدید
تهران صفار   ، ۱۳۷۳،۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹‌ب۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی فرترن ۷۷[ هفتاد و هفت ]
جبه دار مارالانی ، پرویز، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] نشر صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمال و کاربردهای آن
<جبه دار= جبه دار >مارالانی ، پرویز، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ج۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<سیگنال ها= سیگنالها >و< سیستم ها= سیستمها>
<اپنهایم = اوپنهایم >، آلن وی .، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌س۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی ( همراه با تست های طبقه بندی شده )
<جبه دار= جبه دار >مارالانی ، پرویز، ۱۳۲۰- ؛  تهران سازمان بسیج دانشجویی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، بسیج دانشجویی ، مرکز خدمات آموزشی نصیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ج۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک