کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ب‍ر -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ر
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ج‍ب‍ر -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
رج‍ب‌زاده‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۴-
رج‍ب‍ی‌ طرخ‍وران‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۱-
ن‍ج‍ف‍ی‌ خ‍واه‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۹-
رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
ف‍رام‍رزی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۶۸-
رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۹-
ص‍ال‍ح‍ی‌ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
<ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍س‌= ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز>، س‍ی‍م‍ور
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
س‍ع‍ی‍دی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۴۶-
رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
م‍ل‍ک‌، ف‍رش‍ت‍ه‌،۱۳۳۷-
ف‍رق‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۶۱-
ه‍اف‍م‍ن‌، ک‍ن‍ت‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍رام‍رزی‌
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا: س‍اح‍ل‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
دان‍ش‌ن‍گ‍ار، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
دان‍ش‍ج‍و
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌: آی‍ی‍ژ
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جبر و آنالیز
رجبی طرخورانی ، محمد، ۱۳۱۱- ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭ر۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جبر پایه :برای دانش آموزان سال چهارم رشته تجربی و ریاضی و پیش دانشگاهی
رستمی ، محمدهاشم ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭ر۵‌ج۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جبر پایه :برای دانش آموزان سال سوم رشته تجربی و ریاضی و پیشدانشگاهی
رستمی ، محمد هاشم ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭ر۵‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل درسی در جبر خطی همراه با کاربردها
رجب زاده مقدم ، محمدرضا، ۱۳۲۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭ر۲د۴۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
صالحی صدقیانی ، جمشید ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
نجفی خواه ، مهدی ،۱۳۴۹- ؛  تهران بهمن برنا: ساحل اندیشه تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی
هافمن ، کنت ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‍ه۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه
رفسنجانی صادقی ، محمدرضا،۱۳۳۹- ؛  تهران :تفرش دانش نگار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش   ، ۱۳۸۴-۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭ر۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل جبر خطی
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین : آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲ ؛ ویژه دانشجویان علوم پایه و مهندسی
مهری ، بهمن ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی :کتاب جبر خطی تام م .اپوستل ، کتاب جبر خطی هافمن - کنزی
ملک ، فرشته ،۱۳۳۷- ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۳‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح کامل مسائل جبر مجرد آی .ان .هراشتاین
سعیدی ، بابک ، ۱۳۴۶- ؛  تهران امید انقلاب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌س۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی با استفاده از< = baltaM مطلب >
تفرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭د۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی کارشناسی ارشد
فرقانی ، مجید، ۱۳۶۱- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف۴‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
<لیپ شوتس = لیپشوتز>، سیمور ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی پایه :ویژه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی - دانشگاه آزاد - غیرانتفاعی
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲ : خلاصه درس + ۷۰۷ مساله حل شده : قابل استفاده دانشجویان رشته های فنی مهندسی و علوم پایه
فرامرزی ، حسین ،۱۳۶۸- ؛  تهران حسین فرامرزی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی هافمن
تهران نشر فرناز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‍ه۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ( ۲ )ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی - دانشگاه آزاد - غیرانتفاعی
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک