کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
<ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍س‌= ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز>، س‍ی‍م‍ور
رج‍ب‌زاده‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۴-
ن‍ج‍ف‍ی‌ خ‍واه‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۹-
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
م‍ل‍ک‌، ف‍رش‍ت‍ه‌،۱۳۳۷-
ف‍رام‍رزی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۶۸-
رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۹-
ف‍رق‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۶۱-
ه‍اف‍م‍ن‌، ک‍ن‍ت‌
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍رام‍رزی‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا: س‍اح‍ل‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‌ن‍گ‍ار، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
دان‍ش‍ج‍و
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌: آی‍ی‍ژ
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل درسی در جبر خطی همراه با کاربردها
رجب زاده مقدم ، محمدرضا، ۱۳۲۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭ر۲د۴۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
نجفی خواه ، مهدی ،۱۳۴۹- ؛  تهران بهمن برنا: ساحل اندیشه تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی
هافمن ، کنت ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‍ه۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه
رفسنجانی صادقی ، محمدرضا،۱۳۳۹- ؛  تهران :تفرش دانش نگار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش   ، ۱۳۸۴-۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭ر۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل جبر خطی
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین : آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲ ؛ ویژه دانشجویان علوم پایه و مهندسی
مهری ، بهمن ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی :کتاب جبر خطی تام م .اپوستل ، کتاب جبر خطی هافمن - کنزی
ملک ، فرشته ،۱۳۳۷- ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۳‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی با استفاده از< = baltaM مطلب >
تفرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭د۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی کارشناسی ارشد
فرقانی ، مجید، ۱۳۶۱- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف۴‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
<لیپ شوتس = لیپشوتز>، سیمور ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی پایه :ویژه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی - دانشگاه آزاد - غیرانتفاعی
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲ : خلاصه درس + ۷۰۷ مساله حل شده : قابل استفاده دانشجویان رشته های فنی مهندسی و علوم پایه
فرامرزی ، حسین ،۱۳۶۸- ؛  تهران حسین فرامرزی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی هافمن
تهران نشر فرناز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‍ه۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک