کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ب‍ر خ‍طی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
رج‍ب‌زاده‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۴-
ن‍ج‍ف‍ی‌ خ‍واه‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۹-
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، درک‌ ج‍ان‌ اس‍ک‍ات‌
ه‍ارت‍ل‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۳۹-
گ‍راس‍م‍ان‌، اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌
اون‍ان‌، م‍ای‍ک‍ل‌
رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۹-
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌ ری‍م‍ون‍د،۱۹۱۱-
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر ه‍وش‍ن‍گ‌
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌ ری‍م‍ون‍د، ۱۹۱۱-
لان‍گ‌، س‍رژ،۱۹۲۷-
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
آری‍ان‍ژاد،< م‍ی‍ر ب‍ه‍ادر ق‍ل‍ی‌= م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌>، ۱۳۳۰-
ک‍اپ‍لان‌، وی‍ل‍ف‍رد،۱۹۱۵-
ه‍اف‍م‍ن‌، ک‍ن‍ت‌
ک‍رت‍ی‍س‌، چ‍ارل‍ز
ک‍وواک‌، لادی‍س‌،۱۹۱۴-
 
ناشر:
ک‍ورش‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا: س‍اح‍ل‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آزاده‌
پ‍ژوه‍ش‌
واق‍ف‍ی‌
دان‍ش‌ن‍گ‍ار، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
دان‍ش‍ج‍و
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌: آی‍ی‍ژ
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و جبر خطی
کاپلان ، ویلفرد،۱۹۱۵- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ک۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
اونان ، مایکل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
لانگ ، سرژ،۱۹۲۷- ؛  تهران کورش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۲‌ج۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی مقدماتی
گراسمان ، استانلی ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۱‬,‭‌گ۴‌ج۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
هافمن ، کنت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‍ه۲‌ج۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
کرتیس ، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۱‬,‭‌ک۴‌ج۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی و هندسه تحلیلی
یمینی ، امیر هوشنگ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ی۸‌ج۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل درسی در جبر خطی همراه با کاربردها
رجب زاده مقدم ، محمدرضا، ۱۳۲۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭ر۲د۴۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حلقه ها، مدولها و جبر خطی :دوره ای پیشرفته در جبر که ساختار گروههای آبلی و فرمهای متعارف ماتریسی را از بررسی حلقه ها و مدولها شرح می دهد
هارتلی ، برایان ، ۱۹۳۹- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‍ه۱۵‌ح۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
وایلی ، کلارنس ریموند،۱۹۱۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭و۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
وایلی ، کلارنس ریموند، ۱۹۱۱- ؛  مشهد واقفی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭و۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درسی در جبر خطی و کاربردهای آن
رابینسون ، درک جان اسکات ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭ر۲د۴۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
نجفی خواه ، مهدی ،۱۳۴۹- ؛  تهران بهمن برنا: ساحل اندیشه تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی
هافمن ، کنت ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‍ه۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه
رفسنجانی صادقی ، محمدرضا،۱۳۳۹- ؛  تهران :تفرش دانش نگار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش   ، ۱۳۸۴-۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭ر۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی
آریانژاد،< میر بهادر قلی = میربهادرقلی >، ۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭آ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
کوواک ، لادیس ،۱۹۱۴- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید
سیلورمن ، ریچارد ؛  [تهران ] انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل جبر خطی
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین : آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲ ؛ ویژه دانشجویان علوم پایه و مهندسی
مهری ، بهمن ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3