کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍اودان‌ خ‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ار -- رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ق‍ال‍ب‌ و ق‍ال‍ب‌س‍ازی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
ح‍ج‍م‌ و م‍ج‍س‍م‍ه‌
طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍ل‍ی‍ن‍ی‌، رح‍م‍ان‌
م‍ه‍دی‌ اش‍ت‍ری‌
م‍ی‍س‌، ج‍ورج‌
ق‍دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۲-
ج‍ل‍ی‍ن‍ی‌، رح‍م‍ان‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
اش‍ت‍ری‌،م‍ه‍دی‌،۱۳۴۲ -،گ‍ردآورن‍ده‌و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ج‍اودان‌ خ‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در طراحی های مهندسی
جلینی ، رحمان ، گردآورنده و مترجم ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۴‬,‭‌ج۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده تاریخ ایران از آغاز تا پایان قاجاریه
قدیانی ، عباس ، ۱۳۴۲- ؛  تهران جاودان خرد   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶‬,‭‌ق۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژگان فلسفه
جلینی ، رحمان ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭B‬,‭۴۹‬,‭‌ج۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر تاثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان
قدیانی ، عباس ، ۱۳۴۲- ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ت۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقش قالب در هنر(روشهای سفالگری ،کاشی و آجر و موزاییک )...
اشتری ،مهدی ،۱۳۴۲ -،گردآورنده و مترجم ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NB‬,‭۱۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۴۷‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسایل مکانیک < محیط های = محیطهای >پیوسته
میس ، جورج ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۸/۲‬,‭‌م۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقش قالب در هنر
مهدی اشتری ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NB‬,‭۱۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۴۷ ‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک