کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍اودان‌خ‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ روس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -- ف‍ارس‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
وح‍دت‍ی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
آراک‍ی‍ن‌، ولادی‍م‍ی‍ر دم‍ی‍ت‍ری‌ی‍وی‍چ‌
 
ناشر:
ج‍اودان‌خ‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر عکاسی " ثبت زمان "
وحدتیان ، عبدالمجید ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۶‬,‭و۳‍ه۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان روسی :دومین کتاب روسی من
آراکین ، ولادیمیر دمیتری یویچ ؛  [مشهد] جاودان خرد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۲۱۲۱‬,‭آ۴ز۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک