کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ان‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد آرن‍ول‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ار
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، اروی‍ن‌، ۱۹۲۸-
ب‍ات‍اچ‍اری‍ا، گ‍وری‌، ۱۹۴۰-
ج‍ان‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد آرن‍ول‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ارک‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
میلر، اروین ، ۱۹۲۸- ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌م۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای آماری
باتاچاریا، گوری ، ۱۹۴۰- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ب۲‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری < چندمتغیری = چند متغیری >کاربردی
جانسون ، ریچارد آرنولد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ج۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار :اصول و روشها
جانسون ، ریچارد آرنولد ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ج۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک