کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ --ت‍اری‍خ‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍اد، ۵۵۸-۷۰۵ ق‌.م‌.
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ت‍ی‍م‍وری‍ان‌، ۷۱۱- ۹۱۱ ق‌.
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۰۴-۱۳۵۷
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌،۵۵۸ - ۳۳۳ ق‌.م‌.
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌
م‍راج‍ع‌
دا۱۲۳
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- اف‍ش‍اری‍ان‌ ، ۱۱۴۸- ۱۲۱۸ ق‌
ش‍ع‍ر آل‍م‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۹ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ --ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ص‍ف‍وی‍ان‌،۱۱۴۸-۹۰۷ ق‌.
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
 
پدیدآور:
گ‍رش‍وی‍چ‌، ای‍ل‍ی‍ا
رولان‌، روم‍ن‌، ۱۸۶۶- ۱۹۴۴
ن‍ی‍چ‍ه‌، ف‍ری‍دری‍ش‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌، ۱۹۰۰- ۱۸۴۴
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ ق‌
ان‍گ‍ل‍س‌، ف‍ری‍دری‍ش‌،۱۸۹۵-۱۸۲۰
ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱
آوری‌، پ‍ت‍ر،۱۹۲۳ - م‌
غ‍لام‍رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
آل‍ک‍وت‌، ل‍وئ‍ی‍زا م‍ی‌، ۱۸۳۲- ۱۸۸۸
ق‍ی‍ص‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۱۵-
ف‍ی‍ش‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ی‍ن‌
ب‍ن‍ت‌ ال‍ش‍اطی‌، ع‍ای‍ش‍ه‌
وب‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۸۶۴- ۱۹۲۰ م‌
ارج‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رزب‍ن‌ خ‍داداد، ق‍رن‌۶ ق‌
 
ناشر:
ج‍ام‍ی‌
ن‍ش‍ر ج‍ام‍ی‌: ن‍ی‍ل‍وف‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
انسان و سمبولهایش
یونگ ، کارل گوستاو، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱ ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۸‬,‭‌ف‍لا۸۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی
غلامرضایی ، محمد ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌غ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
با پیامبر
بنت الشاطی ، عایشه ؛  [تهران ] جامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲/۹‬,‭‌ب۸۷‌م۶۰۴۱‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مثنوی :براساس نسخه موزه مولانا کتابت ۶۷۷ هجری قمری
مولوی ، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴- ۶۷۲ ق ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۹۸‬,‭آ۱‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماجراهای سمک عیار :برگرفته از کتاب سمک عیار
ارجانی ، فرامرزبن خداداد، قرن ۶ ق ؛  تهران جامی   ،
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۸۱۲‬,‭‌س۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زنان کوچک
آلکوت ، لوئیزا می ، ۱۸۳۲- ۱۸۸۸ ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۱۰۳۷‬,‭آ۸ز۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جان شیفته
رولان ، رومن ، ۱۸۶۶- ۱۹۴۴ ؛  [تهران ] نشر جامی : نیلوفر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۱۷‬,‭و۸۲‌ج۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
منشاء خانواده مالکیت خصوصی و دولت
انگلس ، فریدریش ،۱۸۹۵-۱۸۲۰ ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران :دوره افشار، زند و قاجار
تهران جامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ک۸‌ت۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران ( دوره صفویان )
تهران جامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ک۸‌ت۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران ( دوره تیموریان )
تهران جامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ک۸‌ت۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران دوره هخامنشیان
گرشویچ ، ایلیا ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ک۸‍ه۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران دوره ماد
گرشویچ ، ایلیا ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ک۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران از< رضاشاه = رضا شاه >تا انقلاب اسلامی
آوری ، پتر،۱۹۲۳ - م ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۷۶‬,‭آ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین ایران
فیشر، ویلیام بین ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ف۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مردم ایران
فیشر، ویلیام بین ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ف۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هزار و< یک شب = یکشب >
تهران جامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‍ه۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
قیصری ، ابراهیم ، ۱۳۱۵- ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭د۹‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اکنون میان دو هیچ
نیچه ، فریدریش ویلهلم ، ۱۹۰۰- ۱۸۴۴ ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۲۴۷۴‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق پروتستانی و روح < سرمایه داری = سرمایه داری >
وبر، ماکس ، ۱۸۶۴- ۱۹۲۰ م ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BR‬,‭۱۱۵‬,‭و۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2