کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ه‍ن‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - ع‍ل‍وم‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
دی‍ن‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ --ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ - ع‍ق‍ل‌ گ‍رای‍ی‌ - ک‍ن‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ - زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ گ‍را
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍دی‍د
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍ئ‍ودور آدورن‍و
ی‍وس‍ف‌ اب‍اذری‌
ش‍ج‍اع‍ی‌ زن‍د، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا، ۱۳۳۸-
اب‍وت‌، پ‍ام‍لا، ۱۹۴۷ - م‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۳۹-
م‍ای‍ک‍ل‌ گ‍رن‍ف‍ل‌
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ۱۳۲۴-
ی‍ورگ‍ن‌ ه‍اب‍رم‍اس‌
<اس‍ک‍ی‍دم‍ور= اس‍ک‍ی‍د م‍ور>، وی‍ل‍ی‍ام‌
دال‍م‍ای‍ر، ف‍رد رای‍ن‍ه‍ارد، ۱۹۲۸ - م‌.،۱ ، - م‌
ری‍چ‍ارد رورت‍ی‌
گ‍ی‍دن‍ز،< ان‍ت‍ون‍ی‌= آن‍ت‍ون‍ی‌>
س‍ی‍د رض‍ا ع‍ام‍ل‍ی‌
پ‍ی‍ت‍ر س‍ج‍وی‍ک‌
ه‍اب‍رم‍اس‌، ی‍ورگ‍ن‌، م‌- ۱۹۲۹
ک‍ال‍ی‍ن‍ی‍ک‍وس‌،< ال‍ک‍س‌= آل‍ک‍س‌>
م‍ری‍م‌ ش‍ه‍ب‍ازی‌
اب‍اذری‌، ی‍وس‍ف‌
ال‍ی‍وت‌، آن‍ت‍ون‍ی‌، ۱۹۶۴ - م‌
 
ناشر:
روزن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌
م‍ارل‍ی‍ک‌
اف‍ک‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ روزن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
م‍ج‍ن‍ون‌
آگ‍ه‌
طرح‌ ن‍و
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
گ‍ام‌ ن‍و
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ماهیت تکنولوژی < :آسیب شناسی = آسیب شناسی >علل بنیادی عقب افتادگی علمی و تکنولوژیکی جوامع اسلامی
رضایی ، عبدالعلی ،۱۳۳۹- ؛  قم مجنون   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۲۷‬,‭ر۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفکر نظری در< جامعه شناسی = جامعه شناسی >
<اسکیدمور= اسکید مور>، ویلیام ؛  قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خرد< جامعه شناسی = جامعه شناسی >
اباذری ، یوسف ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶‬,‭‌ف‍لا۲‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیاست ،< جامعه شناسی = جامعه شناسی >و نظریه اجتماعی
گیدنز،< انتونی = آنتونی > ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌گ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی
کالینیکوس ،< الکس = آلکس > ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭آ۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه کنش ارتباطی
هابرماس ، یورگن ، م - ۱۹۲۹ ؛  تهران روزنامه ایران ، موسسه انتشاراتی   ، ۱۳۸۴-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۲‬,‭‍ه۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درسهایی در فلسفه < علم الاجتماع = علم الاجتماع ( >روش تفسیر در علوم اجتماعی )
سروش ، عبدالکریم ، ۱۳۲۴- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی زنان
ابوت ، پاملا، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۷۳۵‬,‭آ۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دین ، جامعه و عرفی شدن :جستارهایی در< جامعه شناسی = جامعه شناسی >دین
شجاعی زند، علی رضا، ۱۳۳۸- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۰‬,‭‌ش۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شگفتی ؟ :قدرت جهانی و ناخرسندی از آن
دالمایر، فرد راینهارد، ۱۹۲۸ - م .،۱ ، - م ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭د۲‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<برداشت هایی = برداشت هایی >در نظریه اجتماعی معاصر
الیوت ، آنتونی ، ۱۹۶۴ - م ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکتب فرانکفورت و جامعه شناسی معرفت
تئودور آدورنو ؛  تهران گام نو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۹۰‬,‭آ ۱۳۷ ‌ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اولویت دموکراسی برفلسفه
ریچارد رورتی ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۴۲۳‬,‭ر۹ ‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم کلیدی پیر بوردیو
مایکل گرنفل ؛  افکار   ،
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۷۹‬,‭‌گ ۹ ‌پ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه کنش ارتباطی
یورگن هابرماس ؛  موسسه انتشاراتی روزنامه ایران   ،
شماره راهنما: ‭HM‬,‭‌ه۲ ‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خرد جامعه شناسی
یوسف اباذری ؛  طرح نو   ،
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶‬,‭‌ف‍لا۲ ‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ارغنون ۲۴
سید رضا عاملی ؛  تهران سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۸‬,‭‌ج۹۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری هنر
مریم شهبازی ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۷۷‬,‭‌ش ۹‌م۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر
علی رامین ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳ر۲۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دکارت تا دریدا
پیتر سجویک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۹۱‬,‭‌س۳د۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک