کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۸ -. - ج‍ن‍اح‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
-۱۳۳۲
گ‍ل‍ش‍ن‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌، ۱۳۱۲-
ج‍لائ‍ی‌ پ‍ور، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ک‍ات‍وزی‍ان‌،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۲۱-
 
ناشر:
طرح‌ ن‍و
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر ش‍ی‍ف‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران ؛نفت و توسعه اقتصادی
کاتوزیان ،محمدعلی ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۲‬,‭‌ک۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی آموزش و پرورش
گلشن ، محمدرسول ، ۱۳۱۲- ؛  تهران نشر شیفته   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌گ۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران
-۱۳۳۲ ؛  تهران نگاه معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۵د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران
-۱۳۳۲ ؛  تهران نگاه معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۵د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جنبشهای اجتماعی
جلائی پور، حمیدرضا ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۷۱۲‬,‭‌ج۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک