کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‍اون‍دی‌، داور،۱۳۱۲-
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۱۸
 
ناشر:
م‍رن‍دی‍ز
ب‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات :مسائل جامعوی
شیخاوندی ، داور،۱۳۱۲- ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >اجتماعی و< جامعه شناسی = جامعه شناسی >انحرافات
فرجاد، محمدحسین ،- ۱۳۱۸ ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک