کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۸ -. - ج‍ن‍اح‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
وب‍ر، م‍اک‍س‌
ص‍ب‍وری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۲-
وب‍س‍ت‍ر، ان‍درو
<ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌= ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌>، اح‍م‍د
<دو ورژه‌= دوورژه‌>، م‍وری‍س‌
راش‌، م‍ای‍ک‍ل‌
آق‍ائ‍ی‌، س‍ی‍د< داوود= داود>، ۱۳۳۳-
ت‍راب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۰۵-
ه‍اب‍رم‍اس‌، ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۲۹ - م‌
-۱۳۳۲
ج‍لائ‍ی‌ پ‍ور، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
اف‍ک‍ار
س‍م‍ت‌
س‍رای‌ ع‍دال‍ت‌
ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر
طرح‌ ن‍و
ن‍ش‍رن‍ی‌
ف‍روغ‌ آزادی‌
س‍خ‍ن‌
ک‍وه‍س‍ار
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های < جامعه شناسی = جامعه شناسی >سیاسی
<دو ورژه = دوورژه >، موریس ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭د۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سیاسی :نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی
بشیریه ، حسین ،۱۳۳۲- ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۵‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه و سیاست ؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی
راش ، مایکل ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭ر۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی ادبیات فارسی ( جامعه شناسی در ادبیات )
ترابی ، علی اکبر،۱۳۰۵- ؛  تبریز فروغ آزادی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۱‬,‭‌ت۴‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد و جامعه
وبر، ماکس ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۳۵‬,‭و۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سیاسی
صبوری کاشانی ، منوچهر ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ص۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به < جامعه شناسی = جامعه شناسی >سیاسی
<نقیب زاده = نقیب زاده >، احمد ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ن۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دگرگونی ساختاری حوزه عمومی :کاوشی در باب جامعه بورژوایی
هابرماس ، یورگن ، ۱۹۲۹ - م ؛  تهران افکار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‍ه۲د۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران
-۱۳۳۲ ؛  تهران نگاه معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۵د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران
-۱۳۳۲ ؛  تهران نگاه معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۵د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جنبشهای اجتماعی
جلائی پور، حمیدرضا ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۷۱۲‬,‭‌ج۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هزار نکته ، هزار سوال < :جامعه شناسی = جامعه شناسی >سیاسی
آقائی ، سید< داوود= داود>، ۱۳۳۳- ؛  تهران سرای عدالت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭آ۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی توسعه
وبستر، اندرو ؛  تهران کوهسار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳‬,‭و۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک