کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ان‍ع‍ی‌، پ‍روی‍ز،۱۳۱۵-
ب‍س‍ت‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍رول‌، ه‍ان‍ری‌ ل‍وی‌،۱۸۴۴-
 
ناشر:
طرح‌ ن‍و
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >حقوق
برول ، هانری لوی ،۱۸۴۴- ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۷۱‬,‭‌ل۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و اجتماع :رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی
صانعی ، پرویز،۱۳۱۵- ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۳۴‬,‭‌ص۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و جامعه شناسی خانواده
بستان ، حسین ؛  قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ب۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک