کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-- ۴۰ ق‌ -- .ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دی‍ن‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
پ‍دی‍ده‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
اورازان‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍رل‍ی‍ن‍ج‍ر، ف‍ردری‍ک‌ ن‍ی‍ک‍ل‍ز، ۱۹۱۰-
اس‍ک‍ارپ‍ی‍ت‌، روب‍ر، ۱۹۱۸-
وب‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۸۶۴- ۱۹۲۰
<ک‍وه‍ن‌= ک‍وئ‍ن‌>، ب‍روس‌،۱۹۳۸-
ش‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۲-
ری‍ت‍زر، ج‍ورج‌
اس‍م‍ل‌ س‍ر، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۰-
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌،۱۳۱۴-
ب‍رول‌، ه‍ان‍ری‌ ل‍وی‌،۱۸۴۴-
وث‍وق‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۲۰-
س‍م‍ی‍ن‍ار ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌( ۱۳۷۰ :ت‍ه‍ران‌)
ک‍ات‍وزی‍ان‌،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۲۱-
<دو ورژه‌= دوورژه‌>، م‍وری‍س‌
دارت‍ی‍گ‌، آن‍دره‌
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸
آری‍ان‌پ‍ور، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۰۳-
ق‍رش‍ی‌، ان‍وراق‍ب‍ال‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌، م‍درس‍ه‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‍ی‌ ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا"س‍م‍ت‌"
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ان‍ک‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌ )
ک‍وی‍ر
خ‍ردم‍ن‍د،ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
دادگ‍س‍ت‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ره‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌...(س‍م‍ت‌)
آوای‌ ن‍ور
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا "س‍م‍ت‌"
ف‍ردوس‌; م‍ج‍ی‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام
قرشی ، انوراقبال ؛  تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دانشکده علوم بانکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ق۴‌ن۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پدیدارشناسی چیست ؟
دارتیگ ، آندره ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۲۹/۵‬,‭د۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری
وبر، ماکس ، ۱۸۶۴- ۱۹۲۰ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BR‬,‭۱۱۵‬,‭‌ج۲و۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه
سمینار جامعه شناسی و توسعه ( ۱۳۷۰ :تهران ) ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها"سمت "   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
وثوقی ، منصور، ۱۳۲۰- ؛  تهران خردمند،بهینه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲و۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
توسلی ، غلام عباس ،۱۳۱۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها "سمت "   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ت۹‌ن۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههای نو در جغرافیای شهری
شکوئی ، حسین ، ۱۳۱۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭GF‬,‭۱۲۵‬,‭‌ش۸د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اقتصادی
اسمل سر، نیل ، ۱۹۳۰- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
ریتزر، جورج ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭ر۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مسایل جامعه شناسی :دوره دوم درسهای مکاتباتی بنیاد نهج البلاغه
[تهران ] بنیاد نهج البلاغه ، مدرسه مکاتباتی نهج البلاغه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۴۲‬,‭‌ب۹۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی ادبیات
اسکارپیت ، روبر، ۱۹۱۸- ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پژوهش در علوم رفتاری
کرلینجر، فردریک نیکلز، ۱۹۱۰- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اورازان :وضع محل ، آداب و رسوم ، فلکلور، لهجه
آل احمد، جلال ، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸ ؛  تهران فردوس ; مجید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭و۴آ۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به جامعه شناسی اسلامی (۲)
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲د۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه جامعه شناسی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ت۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران ؛نفت و توسعه اقتصادی
کاتوزیان ،محمدعلی ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۲‬,‭‌ک۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های < جامعه شناسی = جامعه شناسی >سیاسی
<دو ورژه = دوورژه >، موریس ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭د۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >حقوق
برول ، هانری لوی ،۱۸۴۴- ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۷۱‬,‭‌ل۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اجمالی از تحقیق ا.ح .آریان پور درباره جامعه شناسی هنر
آریان پور، امیرحسین ،۱۳۰۳- ؛  تهران نشر گستره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭آ۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی < جامعه شناسی = جامعه شناسی >
<کوهن = کوئن >، بروس ،۱۹۳۸- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین ...(سمت )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ک۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9