کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ک‍اس‍ت‍ل‍ز، م‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۹۴۲ - م‌leunaM ,slletsaC.
ب‍وردی‍و، پ‍ی‍ر، ۱۹۳۰- ۲۰۰۲ م‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زی‍م‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌،۱۹۱۸-۱۸۵۸
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍وزر، ل‍وئ‍ی‍س‌ آل‍ف‍رد، ۱۹۱۳-
ری‍ت‍زر، ج‍ورج‌
اس‍ت‍ون‍ز، راب‌
ف‍ری‍زب‍ی‌ ، دی‍وی‍د
ک‍وزر، ل‍وئ‍ی‍س‌ آل‍ف‍رد،- ۱۹۱۳
ک‍اس‍ت‍ل‍ز، م‍ان‍وئ‍ل‌،
ش‍وی‍ره‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌
م‍ال‍وری‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۱-
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ع‍ل‍م‍ی‌، س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
آگ‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
ریتزر، جورج ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭ر۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه های حقوقی
مالوری ، فیلیپ ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۳۰۸‬,‭‌م۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی
کوزر، لوئیس آلفرد، ۱۹۱۳- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۹‬,‭‌ک۹ز۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متفکران بزرگ جامعه شناسی
استونز، راب ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۹‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گئورگ زیمل
فریزبی ، دیوید ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۹‬,‭ز۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واژگان بوردیو
شویره ، کریستیان ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۷۹‬,‭‌ش۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به بحران < جامعه شناسی = جامعه شناسی >جهانی معاصر
آشتیانی ، منوچهر، ۱۳۱۱- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭آ۵د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گفت و گوهایی با مانوئل کاستلز
کاستلز، مانوئل ، ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۷۹‬,‭‌ک۲آ۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی
کوزر، لوئیس آلفرد،- ۱۹۱۳ ؛  تهران علمی ، سخن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۳۵‬,‭‌ک۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک