کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌[ رک‍ورد ح‍ذف‍ی‌]
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ --رده‌ب‍ن‍دی‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ال‍گ‌، ک‍ی‍م‌
س‍ادوک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌ ج‍ی‍م‍ز،۱۹۳۳ -م‌.
ش‍ک‍وه‍ی‌ ی‍ک‍ت‍ا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۸-
ق‍ل‍ع‍ه‌ب‍ن‍دی‌، م‍ی‍رف‍ره‍اد،۱۳۳۴-
اس‍پ‍ی‍ت‍ز، روب‍رت‌
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌ گ‍راه‍ام‌
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌ - ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی روانپزشکی بالینی کاپلان و سادوک ۲۰۰۵
سادوک ، بنجامین جیمز،۱۹۳۳ -م . ؛  تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه فشرده روان پزشکی اکسفورد۲۰۰۵
گلدر، مایکل گراهام ؛  تهران تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی بالینی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
قلعه بندی ، میرفرهاد،۱۳۳۴- ؛  تهران تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ق۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرونده واقعی بیماران روان پزشکی بر اساس = ]RT-VI-MSD دی اس ام -فور-تی آر]
اسپیتز، روبرت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده : نشر طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭‌ف‍لا۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی < روان درمانی = روان درمانی >گروهی
پالگ ، کیم ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده - نشر طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌پ۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >خانواده
شکوهی یکتا، محسن ، ۱۳۳۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۸۰۹۰۹۰نمابر ۸۸۸۰۹۸۹۸ ،آدرس ناشر :تهران - خ کریم خان زند- نبش میرزای شیرازی - ش ۱۱۱- طبقه سوم شرقی تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ش۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >روانی و تربیتی :مبانی نظری ارزیابی و کاربرد :شامل معرفی ازمون های هوش ، پیشرفت تحصیلی و شخصیت
شکوهی یکتا، محسن ، ۱۳۳۸- ؛  تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۲‬,‭‌ش۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای < روان شناختی = روانشناختی >و روان دارویی کودکان و نوجوانان
تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭ر۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک