کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ش‍ر پ‍وی‍ن‍ت‌( م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌)
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ --ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ --داده‌پ‍ردازی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ --ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ع‍دل‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا،۱۳۴۶-
ب‍اق‍ری‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۰-
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ارگ‍ری‌، م‍ه‍رداد
ش‍وال‍ب‌، ک‍ت‍ی‌
ه‍ول‍ت‍س‌ ن‍ای‍در، ب‍ی‍ل‌،۱۹۵۶-
ص‍ن‍ای‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۴-
س‍ات‍ر، ی‍ان‌ دی‌
ع‍ل‍ی‌پ‍ن‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ادی‍ن‍گ‌، آل‍ن‌
ص‍راف‍ی‌زاده‌، اص‍غ‍ر،۱۳۳۰-
ه‍ال‍وس‌، ج‍ول‍ی‍ون‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۳۲۱-
ص‍ن‍ی‍ع‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ث‍اق‍ب‌ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ه‍دی‌
<ص‍راف‍ی‌ زاده‌= ص‍راف‍ی‌زاده‌>، اص‍غ‍ر،۱۳۳۰-
ث‍ام‍ه‍ای‍ن‌، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌،۱۹۳۶-
<آل‍درس‌ =آل‍درز>، راب‌
ی‍اردل‍ی‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دی‍دار
س‍م‍ت‌
ارک‍ان‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
م‍ی‍ر
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز و...
رس‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌
آذرخ‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم >اطلاعات مدیریت ؛ مفاهیم ، نطریه ها، کاربردها
<صرافی زاده = صرافی زاده >، اصغر،۱۳۳۰- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
علی پناهی ، علی ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فن آوری اطلاعات
ثاقب تهرانی ، مهدی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ث۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها)
صرافی زاده ، اصغر،۱۳۳۰- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ( نخستین :۱۳۸۳:تهران ) ؛  تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ت۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش :حرکت به فراسوی دانش
عدلی ، فریبا،۱۳۴۶- ؛  تهران فراشناختی اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ع۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فناوری سیستم های اطلاعاتی ( شناخت ، تجزیه و تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی )
کارگری ، مهرداد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ک۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت موفق پروژه های < = TIآی تی >؛ درس هایی از شکست پروژه های فن آوری اطلاعات
یاردلی ، دیوید ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶۴‬,‭‌ی۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیران فناوری اطلاعات
هولتس نایدر، بیل ،۱۹۵۶- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‍ه۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
T=[I آی .تی ].برای مدیران
صنایعی ، علی ،۱۳۴۴- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رموز موفقیت مدیران < =TIآی تی >
<آلدرس =آلدرز>، راب ؛  اصفهان جهاددانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭آ۸ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >جامعه اطلاعاتی
محسنی ، منوچهر،۱۳۲۱- ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌م۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش :موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات
ادینگ ، آلن ؛  تهران سمت , سمت   ، ۱۳۸۳ , ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭ر۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات
فتحیان ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ف۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری )MRC-E( در صنعت گردشگری ایران
صنیعی منفرد، محمدعلی ؛  تهران پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸‬,‭‌ص۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هنر فناوری اطلاعات :راهنمای مدیران ارشد فناوری اطلاعات
ساتر، یان دی ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌س۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تکنولوژی در< سازمان های = سازمانها >تکنولوژی -بنیان
ثامهاین ، هانس یورگن ،۱۹۳۶- ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲‬,‭‌ث۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه :با رویکرد< پروژه های = پروژه های >فناوری اطلاعات
شوالب ، کتی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ش۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<فن آوری = فناوری >اطلاعات در مدیریت دانش با معرفی بسته ی < = tnioP erahSشیر پوینت >
باقری ، روح الله ، ۱۳۶۰- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز و...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ب۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه < سیستم های = سیستمهای >اطلاعاتی
هالوس ، جولیون ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‍ه۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2