کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار -ای‍ران‌ -ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار -ای‍ران‌ -ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عالی و توسعه پایدار :مجموعه مقالات همایش ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۸۳
همایش آموزش عالی و توسعه پایدار(۱۳۸۳ :تهران ) ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و انتشارات فرهنگ دهخدا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۶‬,‭‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک