کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌ -- ای‍ران‌
ژن‍ده‌ پ‍ی‍ل‌، اح‍م‍دب‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۴۴۰- ۵۳۶ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زردش‍ت‍ی‌
ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ - دس‍ت‍ور
خ‍وی‌ -- ت‍اری‍خ‌
گ‍وگ‌، ون‍س‍ان‌ وان‌،۱۸۹۰-۱۸۵۳،naV tnecniV,hgoG
پ‍وش‍اک‌ -- ت‍اری‍خ‌
اد۱۲۳
ی‍ع‍ق‍وب‌ ل‍ی‍ث‌ ص‍ف‍اری‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، - ۲۶۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
دا۱۲۳
ف‍ارس‍ی‌ -- دس‍ت‍ور
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ای‍ران‌ - ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍م‍دن‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ری‍اح‍ی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۳۰۲-
ع‍ل‍وی‌، ب‍زرگ‌
خ‍ان‍ل‍ری‌، پ‍روی‍ز ۱۳۶۹-۱۲۹۲
ن‍ام‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۵-
ع‍دل‌، ش‍ه‍ری‍ار، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ول‍ه‌، م‍اژی‍ران‌،- ۱۹۶۳
اب‍وال‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د،۱۳۰۹-
س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌، ۱۳۱۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌، ری‍ن‍ول‍د ال‍ی‍ن‌،۱۹۴۵-۱۸۶۸
ب‍ارت‍ول‍د، واس‍ی‍ل‍ی‌ ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ‌
ش‍اه‍ان‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۰۸-
چ‍خ‍وف‌، آن‍ت‍ون‌ پ‍اول‍وی‍چ‌،۱۹۰۴-۱۸۶۰
اوی‍ت‍ر، اوروان‌،۱۹۳۶-
ی‍زدان‍ی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌ م‍لای‍ری‌، م‍ح‍م‍د
خ‍ان‍ل‍ری‌، پ‍روی‍ز، ۱۲۹۲- ۱۳۶۹
ب‍اس‍ت‍ی‍د، روژه‌،۱۹۷۴-۱۸۹۸
م‍ح‍م‍دی‌ م‍لای‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۹۰-
ف‍اض‍ل‌، ع‍ل‍ی‌
وی‍ل‌ ک‍اک‍س‌، روت‌ ت‍رن‍ر، ۱۸۸۸-
 
ناشر:
ت‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی
محمدی ملایری ، محمد، ۱۲۹۰- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭‌م۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ خوی :سرگذشت سه هزار ساله منطقه پرحادثه شمال غرب ایران و روابط سیاسی و تاریخی ایران با اقوام همسایه
ریاحی ، محمدامین ، ۱۳۰۲- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۸۵‬,‭و۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا
نیکلسون ، رینولد الین ،۱۹۴۵-۱۸۶۸ ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۵‬,‭‌ن۹‌ت۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هنر و جامعه
باستید، روژه ،۱۹۷۴-۱۸۹۸ ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳‌ب۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ لباس
ویل کاکس ، روت ترنر، ۱۸۸۸- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۵۱۰‬,‭و۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستور تاریخی زبان فارسی
خانلری ، پرویز، ۱۲۹۲- ۱۳۶۹ ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۸۸‬,‭‌خ۲د۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هنرهای تجسمی ( ارتباطات بصری )
نامی ، غلامحسین ،۱۳۱۵- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۸-۸۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۲۰‬,‭‌ن۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نماد و نمایش
ستاری ، جلال ، ۱۳۱۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۳۸‬,‭‌س۲‌ن۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
موریانه
علوی ، بزرگ ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭‌ل۸۳‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار چخوف
چخوف ، آنتون پاولویچ ،۱۹۰۴-۱۸۶۰ ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌چ۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری ایران
ابوالحمد، عبدالحمید،۱۳۰۹- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۷۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تذکره جغرافیای تاریخی ایران
بارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۳‬,‭‌ب۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی
محمدی ملایری ، محمد ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴-۹۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ت۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی یعقوب لیث صفار
یزدانیان ، حسین ؛  تهران توس   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۱۵‬,‭‌ی۴ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ایران باستان
موله ، ماژیران ،- ۱۹۶۳ ؛  [تهران ] توس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۱۵۷۱‬,‭‌م۸‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مملکت ناراضی ها
شاهانی ، خسرو، ۱۳۰۸- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۴‬,‭‌ف‍لا۹۲‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان فارسی
خانلری ، پرویز ۱۳۶۹-۱۲۹۲ ؛  تهران توس   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۸۸‬,‭‌خ۲د۵‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شرح احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام ( ۴۴۰-۵۳۶ ه .ق )
فاضل ، علی ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۰/۸‬,‭‌ف۲‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هنر و جامعه در جهان ایرانی
عدل ، شهریار، گردآورنده و مترجم ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طرح های وان گوگ
اویتر، اوروان ،۱۹۳۶- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۶۵۳‬,‭و۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3