کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍واب‍ع‌ ع‍ددی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍واب‍ع‌ ع‍ددی‌ و ب‍رداری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ --آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا
ت‍واب‍ع‌ ع‍ددی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌،۱۳۶۲-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
رض‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ام‍ی‍رف‍خ‍ری‍ان‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ش‍رح‌
ل‍ب‍خ‍ن‍د دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه
یمینی ، امیرهوشنگ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ی۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه
یمینی ، امیرهوشنگ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ی۸‌ت۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی ۱
رضوانی ، محمد علی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر۶آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ( محاسبات عددی )
امیرفخریان ، مجید، ۱۳۵۶- ؛  تهران : تلفن ناشر :04072966 پوران پژوهش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعملهای محاسبات عددی
تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌پ۴د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
سلطانی محمدی ، شیرین ،۱۳۶۲- ؛  تهران لبخند دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۲ ( قابل استفاده برای دانشجویان رشته های فنی ، مهندسی و علوم پایه )
تهران : تلفن ناشر : ۷۷۶۳۸۰۵۹,نمابر ناشر ; ۷۷۶۳۸۰۵۹,آدرس ناشر :تهران خ . انقلاب خ . صفی علیشاه شماره ۱۰۵ شرح   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ( ۲ )ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی - دانشگاه آزاد - غیرانتفاعی
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک