کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
 
پدیدآور:
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ .واح‍د ش‍ه‍رس‍ازی‌
ق‍ی‍اب‍ک‍ل‍و، زه‍را، ۱۳۴۴-
<وک‍ی‍ل‌ال‍رع‍ای‍ا= وک‍ی‍ل‌ ال‍رع‍ای‍ا>، وح‍ی‍د، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان
<وکیل الرعایا= وکیل الرعایا>، وحید، ۱۳۵۸- ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭و۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمان ایران
وزارت مسکن و شهرسازی .واحد شهرسازی ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۸-۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک ساختمان ۴( سرمایش غیر فعال )
قیابکلو، زهرا، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۸۹۵۹۶۹،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۸۷‬,‭‌ق۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک