کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌ ژ
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ری‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍لان‌، ک‍لاد م‍ک‌
ض‍رغ‍ام‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۲۹-
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار
ضرغام بروجنی ، حمید،۱۳۲۹- ؛  تهران ژ مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ض۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >تحلیل < سیستمها= سیستم ها>
میلان ، کلاد مک ؛  تهران ژ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک